Organizasaun Caucus (feto iha politika) kontinua fo formasaun ba feto partidu politiku sira ne’ebe naran tama lista hanesan membru parlamentu.

Caucus Fo Formasaun Ba Feto Parpol Ne’ebe Tama Lista Kandidaturas

Diretora Caucus, Paula Corte Real hateten formasaun ida ne’e importante tebes atu haforsa kuinesementu feto sira nian kona ba papel membru parlamentu no funsaun parlamentu national nian.
Nia dehan formasaun hanesan sira halao ona iha tinan 2016 ba reprejentante feto 32 partidus politiku, maibe ida ne’e sei halo espesifiku ba feto husi partidu politiku 21 ne’ebe sei konkore iha elisaun parlamentar.
“Formasaun ida ne’e konaba lideransa transformativa, papel no funsaun parlamentu national, boa governasaun, demokrasia no trias politika ne’ebe ita iha hanesan orgaun hat oinsa sira nia kordenasaun servisu,” nia hateten iha
salaun Fokupers Dili.
Kona ba numeru partisipantes nia dehan depende ba iha partidu politiku sira atu delega sira nia feto potensial sira, maibe husi organizasaun husu ona kada partidu sei reprezenta ema nain rua.
“Karik partidu sira hanoin sira ne’ebe tur ona iha parlamentu antes nia kuinesementu kona ba politika as ona entau tenke fo fali oportunidade ba sira seluk,” nia hateten.
Nia hatutan bainhira hetan ona numeru feto tur iha parlamentu national, sira mos sei kontinua halo brifing ba feto sira kona ba orsamentu sensivel ba jeneru no asuntu seluk ne’ebe relationa ho promosaun igualidade.
Nia informa formasaun sei halao durante loron hat nia laran husi (10-13) fulan Julho.
Caucus organizasaun local ne’ebe harii iha 2001 ho nia papel motiva no enkoraja feto sira atu partisipa iha vida politika no supporta feto sai lideransa liu husi formasaun no kapasitasaun sira iha rai laran no rai liur.
Iha parte seluk, Kandidata Tereza Cardoso Gomes husi partidu Frente Mudansa agradese ba iha organizasaun Caucus no Partria ne’ebe fo ona formasaun ba sira kona ba papel, funsaun no lalaok servisu parlamentu nian
hanesan ona bukae ida ba sira.
Kandidata ho numeru 9 ne’e hateten problema ne’ebe feto rural sira hasoru sai motivasaun ba nia atu kandidata an hanesan membru parlamentu hodi sai feto sira nia lian.
“Informasaun sira ne’e importante tebes ba ami, atu nune’e bainhira ami hetan fiar ba tur iha parlamentu karik labele halo arbiru,” nia hateten.