Segunda, Fevereiro 19, 2018
Total visitors: 196285

Organizasoen feto husu ba VII Governu foun mai tenke fo opportunidade ba iha feto sira ne’ebe iha kapasidade no abilidade atu tuur iha pozisoens foti desizaun nian, nune’e bele iha balansu igualidade hodi asegura politika no programa sira ne’ebe iha bele fo mos benefisiu ba grupos vulneravel hanesan feto no labarik sira.

Organizasuan feto husu ba governu foun tenke promove feto iha nivel foti desizaun nian hodi kria balansu igualidade jeneru.

Ativista feto Julieta da Silva, hateten involvimentu feto iha pozisaun foti desizaun nian hanesan membrus governu sei minimu tebes, tanba laiha oportunidade ba sira.
“Hau nia esperansa ba governu foun mai bele fo oportunidade ba feto sira atu tuur iha pozisaun foti desizaun hanesan ministra, vise no sekretari estado,” nia esperansa, iha Comoro, Dili.
Nia hein, katak reprezentante iha IV legislature mai ne’e numeru feto tuur iha ne’eba sei aumenta barak liu tan, hodi asegura leis ne’ebe halo aprovasaun sensible duni ba feto liu –liu fo duni benefisiu no protesaun ba feto sira.
Nia hatutan iha V Governu feto nian 9 mak tur pozisaun hanesan ministra, vice no sekretario estado, maibe iha remodelasaun hamosu VI Governu feto nain 8 deit ne’ebe tur hanesan ministra saude, ministra finansas, ministra solidaridade social no vice ministra nain rua iha edukasaun no saude inklui sekretario estado nain 2 hanesan sekretario estado apoiu promosau socio ekonomia ba feto no sekretaria estado arte e cultura.
Nia informa, ho esforsu bo’ot ne’ebe organizasaun feto sira hamutuk ho parseirus halo konsege iha rezultado, 21 feto eleitu hanesan xefe suku husi 452 no feto nain 84 mak eleita sai xefe aldeia, maibe iha postu administrative no munisipio feto laiha.
“Hau hatene, iha feto maluk sira barak mak bele no iha kapasidade maibe oportunidade mak laiha, la fo fatin ba sira atu involve aan,” nia hateten.
Nia hatutan, realidade balun hatudu katak iha suku ne’ebe feto lidera, iha dezenvolvimentu ne’ebe signifikante tebes kompara ho mane sira, tanba ne’e feto iha kapasidade atu kaer ukun.
Nia mos, husu governu atu fo prioridade ba iha setor importante hat hanesan setor saude, agrikultura, edukasaun no promosaun igualidade.
Iha parte seluk, votantes Paula Corte Real husu governu foun atu tau grupo vuneravel sira (feto, labarik, defisentes) sai hanesan alvu ba trajetu politika no programas ne’ebe governu iha durante tinan lima ukun.
“Ami espera, iha setor hotu tenke tau politika ba feto no promove feto hodi hetan mos benefisiu hosi dezenvolvimentu iha rai laran,” nia hateten.
Entretantu, estudante Margarida Baptista husu ba governu foun mai, liu –liu Ministerio Edukasaun atu dezenvolve politika infra-estrukturas eskola ne’ebe integradu no favorese ba estudantes feto hodi tuir prosesu aprendizajen ho kontente no seguru.
“Ami husu atu hadia ami nia kondisaun eskola, intermus saneamentu baziku atu ami avontade tuir prosesu aprendizajen, se la’e bainhira ami moras (kabun moras) ruma, ne’e susar,” nia hateten.
Nia espera, governu foun mai sei kria kondisaun hotu atu fornese edukasaun ne’ebe kualidade ba ema hotu liu –liu estudante sira.

E-mail Subscription

Enter your email address:

    Poll

    Nothing found!

    Follow us on Twitter