Segunda, Fevereiro 19, 2018
Total visitors: 196285

Diretor Nasional Aksaun Sosial iha Ministeriu Edukasaun, Belchior Maria Barros Almeida hateten implementasaun Saude Eskolar iha eskola sira dadaun ne’e la la’o tanba laiha orsamentu ba programa ne’e.

Implementasuan saude eskolar iha eskola sira durante ne’e seidauk la’o, tanba laiha orsamentu.

Leia mais...

Estudante Universidade Nasional Timor-Leste (UNTL) barak mak la aseita ho politika Ministeriu Edukasaun e Kultura (MEK) ho UNTL nian hodi rekruta estudantes foun ho regime especial ba tinan 2018 ne’e.

Estudantes husu ba Reitor UNTL atu esplika ba publiku kona ba simu estudantes foun ho regime especial.

Leia mais...

Eskola Herois da Patria, Becora prontu simu estudante sira ne’ebe mak la remata sira nia eskola iha fatin seluk no hakarak kontinua fali sira nia estudu inklui mos sira ne’ebe ho idade bo’ot ona.

Eskola Herois da Patria alende simu estudantes bai-bain, sira mos simu sira ne’ebe putus sekolah inklui sira ne’ebe ho idade bo’ot.

Leia mais...

Ministerio da Saude (MdS) hahu implementa programa regime internatu, fo oportunidade ba graduadu profisaun saude halo servisu iha fasilidades saude, hodi hein vaga servisu husi governu.

MdS fo oportunidade ba graduadu profisaun saude atu halo servisu iha fasilidade saude sira, hodi hein vaga husi govenru.

Leia mais...

E-mail Subscription

Enter your email address:

    Poll

    Nothing found!

    Follow us on Twitter