Domingo, Janeiro 21, 2018
Total visitors: 192680

Tuir lei do trabalho artigu 44, katak trabalhador iha direitu atu hetan subsidio annual ho valor minimu hanesan salario mensal ida,no kompania iha obrigasaun atu selu subsidio annual ba trabalhador sira.

Diretor Jeral Sekretario Estado Politika Formasaun Profesional e Empregu (SEPFOPE), Jacinto Barros Gusmão, hateten ema hotu tenke hakruk ba lei ne’ebe vigora ona.

“Lei hateten obrigatorio tenke fo gaji 13, antes tangal 20 tenke selu ona trabalhador sira nia subsidio annual, ne’e sira nia direitu,” DJ Barros hateten, iha Kaikoli, Dili.

Maske nune’e nia dehan, depende mos ba iha konsensus ne’ebe hala’o husi empregado ho trabalhador sira rasik iha servisu fatin, karik iha meus seluk hanesan subsidio ba saude no seluk tan ne’ebe konsidera mos subsidio annual.

Kestaun seluk ne’ebe presiza hare mos mak lukru husi kompania rasik, tanba kompania ne’ebe laiha lukru bele ameasa taka bainhira selu tiha subsidio annual ba trabalhador sira no bele fo impaktu mos ba futuru trabalhador sira, bele sai dezempregadu.

Iha parte seluk, reprezentante Konfederasaun Sindikatu Timor –Leste (KSTL), Jose da Conceição da Costa, hateten ne’e obrigatoriu ba empregador sira atu selu subsidio annual ba trabalhadores, tanba lei mak haruka.

“Trabalhador iha direitu ba subsidio annual ho nia valor minimu hanesan salariu mensal ida ne’ebe tenke selu to’o loron 20 fulan Dezembru kada tinan sivil,” nia dehan.

Entretantu, Deputado Inacio Moreira, hateten iha lei do trabalho koalia kona ba subsidio annual, maibe la difini klaru kona ba kompania, presiza hare didiak. 

“Hau hanoin presiza hare didiak no hau mos sei buka tuir to’ok ida ne’e, tanba la defini klaru,” Deputadu Moreira hateten.

 • Qua
  Jan
  17
  2018
  Rejiaun Sudeste Aziátiku Deklara Livre Husi Moras Polio
  Nasaun 11 inklui Timor –Leste ne’ebe tama iha Rejiaun Sudeste Aziatiku deklara sira livre ona husi moras polio, tanba laiha ona kazu ne’ebe registu, maibe moras seluk hanesan sarampu no rubella sai na...
 • Qua
  Jan
  17
  2018
  Polisia Iha Ekipa 4 Halo Pasa Revista Ba Rodaviario
  Komando Polisia Munisipiu Dili iha ekipa hat (4) mak hala’o pasa revista ba seguransa roda viaria nian iha capital Dili. Iha ekipa hat Polisia Munisipiu Dili nian mak hala’o pasa revista ba seguran...
 • Qua
  Jan
  17
  2018
  FM: Polisia Militar Labele Detein Ema Sivil
  Diretor Ezekutivu Fundasaun Mahein (FM), Nelson Belo hateten Polisia Militar (PM) labele detein ema sivil sira ne’ebe mak iha kazu agresaun fizika ou kazu krimal ka saida deit, ne’e kompetensia tomak ...
 • Qua
  Jan
  17
  2018
  Nain Ida Mate no Lima Seluk Kanek Durante Natal - Tinan Foun
  Iha ema nain lima mak hetan kanek no nain ida mate husi asidente trafiku ne’ebe akontese durante feriadu loron bo’ot Natal ho tinan foun. Durante loron bo’ot natal ho tinan foun, iha ema nain ida m...
 • Qua
  Jan
  17
  2018
  Polisia Prende Motor Kanu Resin Neen
  Komando Polisia Munisipiu Dili konsege prende motor ho kanu resin neen (6) hafoin tama ba tinan foun 2018 (hahu dia 01 to’o agora), tanba halo barulhu iha sidade laran. Komando Polisia Munisipiu ko...

E-mail Subscription

Enter your email address:

  Poll

  Nothing found!

  Follow us on Twitter