Sábado, Fevereiro 24, 2018
Total visitors: 196962

Organizasaun Forum Komunikasaun Feto Timor –Lorosa’e (FOKUPERS) konsidera, servisu intervensaun ba prevensaun Violensia Bazeia ba Jeneru (VBJ) seidauk maximu, tanba numeru kazu violensia hasoru feto kontinua aas.

Organizasaun feto FOKUPERS konsidera servisu intervensaun ba prevensaun VBJ seidauk maximu.

Diretora Ezekutivu FOKUPERS, Marilia Alves hateten servisu prevensaun liu –liu edukasaun mudansa hahalok la’o ona iha komunidade, maibe presiza intensive liu tan iha familia, hodi muda ema nia mentalidade hahu husi familia dunik.
Tanba ne’e, iha tinan liu ba FOKUPERS muda metodu aprosimasaun mudansa hahalok hahu husi familia, liu –liu promove diskusaun entre fen ho la’en kona ba impaktu husi violensia bazeia ba jeneru ba iha familia, komunidade no nasaun atu sira bele komprende hodi kontribui harii paz no dame iha familia.
Alende ne’e, sira mos lori sobrevivente violensia sira ba eskola sira hodi hato’o sira nia esperiensia moris no impaktu violensia ba sira nia moris hodi konsensializa foinsa’e sira.
“Numeru kazu aas iha kestaun rua : ema iha konesementu kona ba lei diak no sira hatene sira iha direitu atu hato’o keixa, ida seluk mak servisu intervensaun hasa’e ema nia konsiensia no edukasaun mudansa atitude seidauk maximu,” nia hateten iha servisu fatin Farol, Dili.
Servisu muda ema nia hahalok ne’e, nia dehan presiza esforsu parte hotu nian tanba sosiedade sivil laiha fundus ida ne’ebe alokadu ba iha servisu ida ne’e, sira depende deit ba iha doadores.
Iha oportunidade ne’e, nia rekomenda mos ba orgaun komunikasaun sira atu kontribui fo informasaun ne’ebe edukativu ba iha sosiedade.
Nia informa, kazu ne’ebe sira registu iha tinan kotuk (2017) hamutuk 234, enkuantu tinan ida ne’e (2018) fulan Janeiru dia (1 to’o 22) simu ona vitima violensia bazeia ba jeneru hamutuk nain 20.
Iha parte seluk, Prezidente Konselho Nasional Joventude Timor –Leste (CNJTL) Maria Dadi Magno, hateten servisu ida ne’e presiza tempu no kontinua koalia bei-beik, atu ema bele iha konsiensia hodi muda sira nia hahalok violentu.
Nia dehan, iha tinan kotuk sira forma movimentu bo’ot ida kompostu husi sosiedade sivil, religiozus no governu atu hala’o atividade sai tama eskola no sukus hodi sosializa ba ema hotu kona ba impaktu husi violensia ba iha dezenvolvimentu individu no nasaun.
“Programa ne’e la’o ona iha eskola sira ne’ebe identifika sempre mosu violensia no agora la’o fali iha suku sira ne’ebe risku ba violensia, halo reflesaun hamutuk hodi promove paz no estabilidade iha uma no sosiedade,” nia hateten.
Nia hateten, ho esforsu ne’ebe sosiedade sivil, governu no parte hotu halo iha ema balun ne’ebe komesa transforma ona sira nia aan, tanba sira hatene ona violensia ne’e ladiak, maibe barak seidauk presiza koalia bei-beik. 

 • Qua
  Fev
  21
  2018
  MdS-Parseirus Realiza Kampanha Nasional Saude Maternu Infantil no Nutrisaun
  Ministerio da Saude ho parseiru sira sei hala’o kampanha nasional kona ba saude maternu infantile no nutrisaun nian durante tinan tomak, hodi hasa’e konesementu no konsiensia komunidade sira nian atu ...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Pasientes Matan 117 Halo Operasaun Ba Matan
  Iha fulan Janeiru nia laran, Sentru Nasional Matan halo ona operasaun matan ba ema nain 117, maioria katarak no problema matan sira seluk. Pasiente matan hamutuk 117 mak konsege halo operasaun ba m...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Merenda Eskolar La La’o Tanba Laiha Orsamento
  Desde tama tinan foun 2018, Janeiru to’o agora programa merenda eskolar seidauk la’o iha eskola sira tanba laiha orsamentu. Diretor Belchior Maria Barros hateten programa merenda eskolar to’o agora...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Asidente Trafiku Iha Fulan Janeiro Hamutuk 146
  Diretor Tranzito Nasional, Inspektor Xefe Polisia Antonio Soares hateten total asidente trafiku ne’ebe mak akontese iha munisipiu sira inklui Dili durante fulan Janeiro hamutuk 146 kazus. Total asi...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  PNTL Prende Motor 43 Iha Valentine’s Day
  Iha loron domin nian (valentine’s day) 14 Fevereiru, Polisia Tranzito Munisipiu Dili prende motorizadas hamutuk 43 tanba motorista sira viola regras tranzito nian ne’ebe iha. Polisia Tranzito husi ...

E-mail Subscription

Enter your email address:

  Poll

  Nothing found!

  Follow us on Twitter