Quarta, Fevereiro 21, 2018
Total visitors: 196559

Diretor Ezekutivu Asosiasaun Diretus Humanus (HAK), Manuel Monteiro husu ba Provedoria dos Direitus Humanus no Justisa (PDHJ) atu sai mahon hodi hamahon povu, proteze sira nia direito hodi sira sente seguru iha estadu demokratiku ida ne’e.

Asosiasaun dos Direitus Humanus husu ba Instituisaun Provedoria dos Direitus Humanus atu sai mahon ba povu hodi proteze sira nia direitu.

Nia hateten, durante ne’e PDHJ ladun halo nia funsaun ho diak hodi proteze sidadaun sira nia direito.
“Tuir ami nia haree, PDHJ halo nia funsaun ladun diak hodi proteze sidadaun sira nia direito durante ne’e,” nia hateten, iha Dili.
Nia hateten, sidadaun barak laiha korajen atu hato’o keixa sira ne’ebe viola direitos humanus.
Nia afirma, kazu sira ne’ebe mak akontese iha loron Sabado, Domingo no iha loron feriado ruma, sira la halo atuasaun no la ba direita iha fatin akontesementu e sira rona kazu ruma polisia ka F-FDTL halo tortura ka sira la to’o fatin ne’eba atu halo defesa.
“Hau hanoin, katak ita hotu tenke enkoraja instituisaun estado nian atu halo serviso diak hodi proteze sidadaun sira nia direito, atu sira bele komfortabel ezerse sira nia direito iha rai ida ne’e,” nia hateten.
Maibe, nia dehan kuando kazu ruma akontese ema sempre ba aprezenta iha HAK e HAK la’os institusaun estadu nian, ida ne’e servisu PDHJ nian.
“Ami beik-beik ona hasoru kazu hanesan ne’e, dalaruma akontese kazu ruma ami telefone ba sira dehan sira sei feriado hela, Sabado no Domingo ne’e ami la serviso ida, segunda mak serviso, ida ne’e labele akontese hanesan ne’e,” nia kestiona.
Entretanto Provedor Silveiro Pinto hateten PDHJ simu keixa husi funsionariu publiku, la’os mai husi ativista.
“Ita koalia kona ba regras, maluk sira ne’ebe haknar aan iha provedoria ne’e funsionario publiku, tuir lei sira ne’e serviso horas 8 kada loron, Segunda to’o Sesta,” nia hateten.
Tanba ne’e, nia dehan dalaruma iha kazu ruma iha Sabado no Domingo kuando orientasaun husi provedor entaun sira hala’o serviso.
“Maibe laiha informasaun ruma mai to’o hau para fo orientasaun, tanba funsionario ida kuando hala’o serviso iha loron feriado ne’e sira tenke iha direito ba overtime ne’ebe sira hetan tuir lei,” nia hateten.
Maibe, ida ne’e tenke hetan orientasaun ruma liu-liu husi provedor, maibe kuando la hetan orientasaun, entaun ne’e laiha. 

 • Qua
  Fev
  21
  2018
  MdS-Parseirus Realiza Kampanha Nasional Saude Maternu Infantil no Nutrisaun
  Ministerio da Saude ho parseiru sira sei hala’o kampanha nasional kona ba saude maternu infantile no nutrisaun nian durante tinan tomak, hodi hasa’e konesementu no konsiensia komunidade sira nian atu ...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Pasientes Matan 117 Halo Operasaun Ba Matan
  Iha fulan Janeiru nia laran, Sentru Nasional Matan halo ona operasaun matan ba ema nain 117, maioria katarak no problema matan sira seluk. Pasiente matan hamutuk 117 mak konsege halo operasaun ba m...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Merenda Eskolar La La’o Tanba Laiha Orsamento
  Desde tama tinan foun 2018, Janeiru to’o agora programa merenda eskolar seidauk la’o iha eskola sira tanba laiha orsamentu. Diretor Belchior Maria Barros hateten programa merenda eskolar to’o agora...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Asidente Trafiku Iha Fulan Janeiro Hamutuk 146
  Diretor Tranzito Nasional, Inspektor Xefe Polisia Antonio Soares hateten total asidente trafiku ne’ebe mak akontese iha munisipiu sira inklui Dili durante fulan Janeiro hamutuk 146 kazus. Total asi...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  PNTL Prende Motor 43 Iha Valentine’s Day
  Iha loron domin nian (valentine’s day) 14 Fevereiru, Polisia Tranzito Munisipiu Dili prende motorizadas hamutuk 43 tanba motorista sira viola regras tranzito nian ne’ebe iha. Polisia Tranzito husi ...

E-mail Subscription

Enter your email address:

  Poll

  Nothing found!

  Follow us on Twitter