Domingo, Fevereiro 18, 2018
Total visitors: 196199

Komandante Jeral Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL), Komisariu Julio Hornai hateten atual situasaun iha rai laran (13 munisipius) la’o hanesan bai-bain, kontroladu no sira ne’ebe halo problema, polisia kaptura hodi toma medidas ba sira.

Governu Timor-Leste loke hikas importasaun na’an manu husi Indonezia hafoin halo estudu avaliasaun no rezultadu hatudu laiha risku bainhira konsumu.

Maske, nia hateten baku malu no tuda malu entre joven ho joven iha fatin balun ida- rua sei akontese, maibe ida ne’e la’os kestaun bo’ot.
“Ezemplu, hanesan ohin, balun tur hemu lanu, baku malu, fen-la’en baku malu, ida ne’e la’os problema bo’ot,” nia hateten, iha Dili.
Kestaun sira ne’ebe akontese iha rai laran ne’e, nia dehan kestaun normal e polisia toma medidas, sira ne’ebe halo problema polisia aktua procesa lori ba tribunal atu nia responsabliza nia hahalok ne’e nia halo ba.
“Situasaun em jeral agora la’o ho diak, tanba povu Timor matenek no maduru ona e joven sira mos mesak ema matenek, hatene kontribui ba paz rai ida ne’e nian,” nia hateten.
Mesmu nune’e, nia nafatin apela ba komunidade sira atu mantein hakmatek no hala’o vida moris hanesan bai-bain. Lalika rona ema bosok tun-sae.
Entretantu komunidade Jose da Costa Saldanha, iha nia observasaun nota katak hahu husi anunsiu kona ba elisaun antisipada to’o agora, situasuan iha rai laran la’o hakmatek.
“Politika ne’e ema bo’ot sira mak halo e sira mak hatene rezolve, ita povu la hatene buat ida, haree halo ita nia servisu no lalika ba mete buat sira ne’e,” nia hateten.
Maibe nia dehan, polisia tenke nafatin asegura seguransa hodi kontrola ema sira ne’ebe mak hemu lanu no halo problema, nune’e povu moris hakmatek.

E-mail Subscription

Enter your email address:

    Poll

    Nothing found!

    Follow us on Twitter