Segunda, Fevereiro 19, 2018
Total visitors: 196285

Inspesaun Geral do Trabalho (IGT) identifika kompania privado hamutuk 421 husi total empreza 1752, mak viola lei do trabalho durante tinan 2017.

Total kompania ne’ebe viola lei do trabalhu durante tinan 2017 hamutuk 421 husi total emprezas 1752 ne’ebe eziste iha rai laran.

Inspektor Geral, Aniceto Leto Soro hateten numeru kazu violasaun hasoru direitu trabalhador sira tinan 2017 ne’e tun kompara ho tinan hirak liu ba, tanba kompania barak mak iha ona konesementu no konsiensia hodi kumpri lei.
Nia dehan, tipu violasaun ne’ebe nafatin akontese mak hanesan kompania lahalo kontratu servisu hamutuk kazu 227, seguransa higiene saude iha servisu fatin iha 200, direitu ba lisensa maternidade, anual no oras extra iha 168 kazu no kazu salario iha 9.
Alende ne’e, nia dehan iha mos trabalhador estrangeirus 216 ne’ebe halo servisu iha Timor –Leste sein hetan autorizasaun trabalho (vistu trabalho) husi governu.
Nia dehan, tuir lei do trabalho numero 04/2012 hateten empreza sira ne’ebe komete iregularidade, sei hetan sansaun tuir sira nia grau violasaun.
“Lei hateten, kuandu ema halo violasaun bo’ot mak ita aplika sansaun multa, sira ne’ebe komete violasaun administrasaun hanesan la arkivu lista pagamentu salarial trabalhador, lista prezensa ne’e ita konsidera ki’ik, entaun ita fo xamada atu sira hadia,” nia hateten iha servisu fatin Kaikoli, Dili.
Nia hatutan, violasaun ne’ebe kategoria grave mak laiha kontratu servisu, laiha seguransa saude higiene iha servisu fatin, la prepara ekipamentus protesaun individu ba trabalhador, tanba direitu sira ne’e asegura ona iha lei.
Iha kazu balun ne’ebe sira identifika, nia hateten kompania oferese ekipamentus protesaun pesoal, maibe trabalhador sira mak laiha konsiensia atu utilize.
Nia informa, kompania barak mak iha managamentu ne’ebe diak tebes ba iha seguransa saude higiene iha servisu fatin, tanba sira konsidera ida ne’e hanesan xave importante ba iha susesu kompania nian.
Iha parte seluk, Sekretario Jeral Konfederansaun Sindikatu Timor –Leste (KSTL) Jose da Costa konsidera disputa laboral kontinua akontese, tanba implementasaun lei sei fraku.
Nia dehan, lolos violasaun ba dirietu trabalhador sira ne’e labele akontese ona tanba direitu sira ne’e asegura ona iha lei no kompania ne’ebe loke investe iha rai laran tenke kumpri lei.
“Lolos, kazu disputa laboral ne’e tun, maibe ita nia hakarak violasaun ne’e labele akontese tanba direitu sira ne’e hakerek iha lei no lei protese hela,” nia hateten.
Nia hateten, problema ne’ebe trabalhador sira hasoru ikus –ikus ne’e mak kompania hapara kontratu sein razaun fundamental, ne’e tuir lei labele.
Nia husu, ba autoridade kompontente atu halo sosializasaun ba kompania sira atu sira komprende lei ne’e no fo sansaun multa ida ne’ebe maka’as atu sira labele repete halo violasaun.
Nia dehan, kada loron sira simu keixa husi trabalhador nain tolu ba leten tanba sira sente sira nia direitu hetan violasaun.
Nia informa, hafoin simu keixa sira halo aprosimasaun ba iha kompania hodi rezolve tuir lei do trabalho.

E-mail Subscription

Enter your email address:

    Poll

    Nothing found!

    Follow us on Twitter