Terça, Fevereiro 20, 2018
Total visitors: 196422

Estudante inklui reprezentante joventude sukus nain 50 husi munisipiu Covalima, postu administrative Zumalai no munisipio Bobonaro tuir formasaun Treinamentu ba Treinador (TOT) kona ba area saude reprodutivu no seksual nian.

Diretora MOFFE, Yasinta Lujina hateten Membrus Parlamentu presiza duni kareta hodi fasilita sira nia servisu, maibe la signifika tenke kareta ho marka prado.

Diretora Organizasaun Movimentu Feto Foinsa’e (MOFFE), Yasinta Lujina hateten formasaun ne’e ho objetivu atu forma foinsa’e sira sai treinador hodi kontinua halo formasaun no sosializasaun informasaun ba estudante sira seluk no komunidade sira iha nivel sukus.
Nia dehan, atividade ida ne’e partisipa mos husi estudante balun husi ensino sekundario no pre-sekundario ne’ebe iha ona idade reprodutivu (13 to’o 19). Kada munisipio iha reprezentante nain ida husi eskola tolu.
“Atu sira hatene saida mak akontese iha sira nia isin lolon no risku moras ne’ebe mosu bainhira sira komete hahalok ransu livre,” nia hateten, iha servisu fatin Farol, Dili.
Objetivu prinsipal seluk, mak nia hateten fornese informasaun edukasaun saude reprodutivu no seksual ba foinsa’e sira atu sira bele halo prevensaun ba isin rua sedu, para eskola no kaben sedu.
Alende formasaun edukasaun saude, nia dehan iha mos informasaun sira kona ba violensia bazeia ba jeneru, liu –liu violensia asediou seksual no verbal ne’ebe dala barak akontese iha eskola no sosiedade.
Depois formasaun estabelese, nia aifrma treinador foinsa’e sira iha postu administrative hodi kontinua sosializa informasaun ba iha eskola sira seluk no ba komunidade.
“Ami fasilita orsamentu oituan ba sira atu halo planu, halo atividade formasaun ba sira nia kolega sira seluk,” nia dehan.
Alende halo sosializasaun ba eskola no komunidade, nia hateten treinador sira ne’e mos sei koalia iha radio komunidade hanesan meius ida atu habelar informasaun ba ema hotu.
Iha parte seluk, Membru Parlamentu Foinsa’e husi munisipio Liquisa, Inessoi Maria Virgina dos Santos hateten problema ne’ebe sira identifika barak liu mak foinsa’e sira kaben sedu tanba kondisaun.
Nia dehan, kaben sedu ne’e iha fator oi-oin hanesan fator ekonomia, liu-liu familia laiha kbi’it atu haruka oan hasai estudu iha nivel ne’ebe aas, entaun sira deside kaben deit ona no dala barak mos isin rua tanba asidente, e ikus mai familia obriga sira tenke kaben.
“Problema joven ne’ebe ami identifika barak liu mak isin rua sedu, para eskola no falta informasaun,” nia hateten.
Nia mos, husu ba sosiedade sivil no governu atu kontinua fahe informasaun kona ba edukasaun saude seksual no saude reprodutivu ba foinsa’e sira, atu sira bele iha konesementu hodi halo desizaun ne’ebe diak ba sira nia futuru.

 • Ter
  Fev
  20
  2018
  Feto Husu PARPOL Sira Garantia Paz no Estabilidade
  Eleitores feto sira husu ba lider Partido Politiku sira atu garantia situasaun paz no estabilidade durante prosesu elisaun antisipada nian la’o to’o elisaun remata, hodi asegura feto sira nia partisip...
 • Ter
  Fev
  20
  2018
  Ema Nain 77 Maka Tau Matan Falsu
  Pasiente matan nain 77 mak obrigado matan sorin tenke uza matan falsu, tanba sira nia matan ladiak ona no labele salva, dadus Sentru Matan tinan 2017. Pasiente matan hamutuk 77 mak uza ona matan f...
 • Ter
  Fev
  20
  2018
  ME Sei Aloka Fos Lokal 204 Toneladas Ba Merenda Eskolar
  Ministerio Edukasaun (ME) sei aloka fos lokal 204 toneladas ba programa merenda eskolar ba eskola Ensino Baziku sira iha munisipio Dili. ME aloka fos lokal toneladas 204 ba eskola ensino baziku sir...
 • Ter
  Fev
  20
  2018
  Ema Nain 26 Tuir Formasaun Jestaun Apoiu Emergensia
  Oficial logistika no armagen nain 26 tuir formasaun kona ba jestaun kadoras fornesementu no emerjensia lojistika hodi fo asistensia ne’ebe rapidu ba iha vitima dezastre naturais sira ne’ebe akontese i...
 • Ter
  Fev
  20
  2018
  ME Fo Apoia Emergensia Ba Escola 4 Iha Ainaro
  Ministeriu Edukasaun liu husi Diresaun Nasional Asaun Sosial Escolar (DNASE), fo apoia emergensia ba escola hat iha munisipiu Ainaro tanba hetan estragus husi anin bo’ot ne’ebe akontese foin lalais ne...

E-mail Subscription

Enter your email address:

  Poll

  Nothing found!

  Follow us on Twitter