Domingo, Fevereiro 18, 2018
Total visitors: 196199

Organizasaun feto sira husu ba partidus politiku ne’ebe forma VII governu konstitusional atu tau sees interese partidu nian no tau aas interese povu nian hodi lori dezenvolvimentu ida ne’ebe sensivel ba ema hotu.

Organiazasoens feto husu ba governu foun mai atu tau aas interese povu nian duke interese partidu nian.

Diretora Organizasaun Movimentu Feto Foinsa’e (MOFFE), Yasinta Lujina hateten organizasaun feto laiha duvida ho formasaun governu foun periodu ida ne’e tanba sira iha kapasidade atu ukun.
Nia espera, governasaun foun ida ne’e sei laiha tendensia partidaria iha implementasaun programa dezenvolvimentu sira iha rai laran.
“Ita nia esperansa, sira tenke servisu hamutuk, klaru sira mai ho plataforma politika la hanesan, maibe koalia kona ba asuntu moris ema hotu nian, sira tenke tau interese ema hotu nian iha leten duke interese partidu nian, ida ne’e mak ita nia esperansa,” nia hateten iha nia knar fatin Farol, Dili.
Nia espera, governu foun ida ne’e sei servisu diak liu tan hodi promove igualidade jeneru iha rai laran intermus partisipasaun, oportunidade, asesu ne’ebe hanesan ba ema hotu iha prosesu dezenvolvimentu ida ne’e no ema hotu sente benefisiu husi ezekusaun orsamentu sira.
Nia dehan, asaun ida ne’e sei sai hanesan prova ka komitmentu estado Timor –Leste nian ba iha mundu hodi atinji ba metas Objetivu Dezenvolvimentu Sustentavel (ODS) liu –liu asuntu igualidade jeneru iha tinan 2030.
“Ita iha pensamentu ida deit, katak igualidade jeneru la’os liafuan deit maibe tau iha asaun hanesan partisipasaun ema nian hanesan, oportunidade, asesu no benefisio,” nia hatutan.
Iha parte seluk, Preszidente Asosisaun Feto Munisipio Aileu Cristinha da Conçeicão espera partidu politiku sira ne’ebe hetan fiar husi povu atu kompromete sira nia promesa durante tempu kampanha.
Nia mos, husu governu ida ne’e atu nafatin tau interese igualidade jeneru hanesan prioridade ida liu husi kolokasaun membru governu atu feto bele hetan pozisaun foti desizaun hodi bele halo mudansa ba moris feto, labarik no joventude sira nian.
“Tinan 10 resin ona, espera katak dezenvolvimentu labele la’o neineik ona, maibe sira halo dezenvolvimentu ne’ebe lalais, sensivel no justu ba ema hotu-hotu,” nia esperansa.
Nia hateten, hanesan organizasaun non-governmental pronto atu sai parseiru hodi implementa programa, hakbi’it komunidade vulneravel sira atu kontinua prense ukun aan ida ne’e ho dezenvolvimentu.

 

E-mail Subscription

Enter your email address:

    Poll

    Nothing found!

    Follow us on Twitter