Segunda, Fevereiro 19, 2018
Total visitors: 196285

Kada tinan, Fundasaun Alola servisu hamutuk ho komunidade harii Grupo Suku Hadomi Inan ho Oan (SHIO) iha suku sira, ho objetivu akumula komunidade sira atu servisu hamutuk hodi responde ba iha problema mortalidade inan ho oan iha suku laran.

Fundasaun Alola servisu hamutuk ho komunidades hodi prevene mortalidade inan ho oan iha suku laran.

Diretora Fundasaun Alola (FA), Alzira Reis hateten papel grupo ida ne’e nian mak fo akosellamentu ba inan isin rua sira kona ba risku isin rua, importansia susu been inan nian no ajuda halo referral ba inan isin rua sira ne’ebe partus.
Nia dehan, sira nia membru destakadu iha ospitais sira hodi fo apoiu ba inan ne’ebe partus, liu –liu hasa’e sira nia konsensia kona ba risku sira durante isin rua, partus no depois partus no promove susu been kinur.
“Atu redus mortalidade inan ho oan, ami nia baze iha ospital no komunidade, iha nivel komunidade ami estabelese tan grupo hitu,” nia hateten, iha Kaikoli, Dili.
Tuir nia, atu redus mortalidade inan ho oan iha rai laran, la to’o deit estabelese fasilidade saude bar-barak, maibe importante involve komunidade sira iha prosesu ida ne’e atu konsensializa malu visita fasilidade saude durante isin rua no partus.
Nia informa, sira konsege estabelese ona grupo SHIO hamutuk 150 iha suku balun iha munisipio 1 exeptu Munisipio Bobonaro no Covalima.
“Iha progressu, tanba mortalidade infantile ita redus e ita atinji ona meta dezenvolvimentu iha tinan liu ba, malnutrisaun mos tun maibe ho numeru ki’ik,” nia hateten.
Nia dehan, ba oin sira sei kontinua no habelar liu tan programa sira ne’e ba iha suku seluk ne’ebe seidauk tama atu motiva komunidade sira servisu hamutuk hodi responde ba iha problema mortalidade inan ho oan.
Iha parte seluk Xefe Sentru Saude Vera Cruz, Dulce Tilman hateten inan barak mak iha ona konsiensia atu visita fasilidade saude durante isin rua no partus iha fasilidade saude.
“Iha fulan Dezembru nia laran, ami konsege fo partus ba inan nain 60 ne’ebe ho kondisaun normal, ba sira ne’ebe iha kazu (komplikasaun) ami transfere ba iha ospital nasional,” nia hateten.
Nia dehan, importante ba inan isin rua sira atu halo konsulta ho rutina iha fasilidade saude atu pesoal saude sira bele hatene kondisaun bebe no inan, inklui iha komplikasaun rum abele halo tratamentu antes.

E-mail Subscription

Enter your email address:

    Poll

    Nothing found!

    Follow us on Twitter