Domingo, Fevereiro 25, 2018
Total visitors: 197063

Durante tinan 2017, Organizasaun Forum Komunikasaun Feto Timor –Lorosa’e (FOKUPERS) konsege fo asistensia no akompanha vitima Violensia Bazeia ba Jeneru (VBJ) nain 234 hodi asesu ba justisa formal.

FOKUPERS konsege fo asistensia no akompanha vitima VBJ nain 234 asesu ba justisa formal, durante tinan 2017.

Diretora Ezekutiva FOKUPERS, Marilia Alves hateten husi total kazu ne’ebe sira simu, barak mak krime violensia domestika iha 47,1%, kazu abandona 32,1%, violasaun seksual 6%, abuzu seksual ba minoridade 8% no krime violensia publiku seluk.
Nia dehan, sira iha uma mahon tolu (uma mahon Dili, Maria Tapo Maliana no uma tranzitorio Covalima) atu vitima sira bele hela durante prosesu kazu iha tribunal, tanba sira nia uma la seguru.
“Iha uma mahon ami fasilita konseling, terapia trauma no fo formasaun abilidade moris atu sira fila ba komunidade halo netik buat ruma hodi kontinua sira nia moris ba oin,” nia hateten iha sevisu fatin Farol, Dili.
Nia informa, total vitima ne’ebe sira akompania balun hetan ona desizaun final husi tribunal, maibe maioria sei prosesu hela iha Ministerio Publiku no Tribunal.
Alende ne’e, nia dehan husi vitima 234 ne’e, nain 47 mak re-integra ona ba iha komunidade, maske sira nia kazu sei prosesa hela tanba sira sente seguru. Portantu nain 15 seluk sei iha uma mahon tanba hela fatin la seguru.
Iha parte seluk, Xefe Suku Soba, Postu Administrativu Laga, Munisipio Baucau Francisca Monica hateten tinan kotuk sira la simu keixa husi vitima violensia domestika, maibe keixa kona ba problema rai iha.
Nia dehan, iha familia balun moris ho harmonia no iha duni konesementu kona ba lei VD nian, maibe nafatin iha violensia, so ke sira la halo keixa.
“Familia ne’e buat seluk ida, krime ne’e krime tanba ne’e hanesan xefe suku tuir hau nia komprimisio, servisu iha lei nia okos entaun ba ema hotu hanesan, ida ne’ebe los nia los, ida ne’ebe sala nia sala,” nia hateten.
Nia dehan, bainhira simu keixa kona ba problema sivil sira halo aprosimasaun ba iha parte rua (suspeitu no vitima) atu bele rezolve, maibe hakarak lori ba justisa formal autoridade iha obrigasaun atu hatudu dalan hodi sira bele asesu ba iha justisa formal. 

 • Qua
  Fev
  21
  2018
  MdS-Parseirus Realiza Kampanha Nasional Saude Maternu Infantil no Nutrisaun
  Ministerio da Saude ho parseiru sira sei hala’o kampanha nasional kona ba saude maternu infantile no nutrisaun nian durante tinan tomak, hodi hasa’e konesementu no konsiensia komunidade sira nian atu ...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Pasientes Matan 117 Halo Operasaun Ba Matan
  Iha fulan Janeiru nia laran, Sentru Nasional Matan halo ona operasaun matan ba ema nain 117, maioria katarak no problema matan sira seluk. Pasiente matan hamutuk 117 mak konsege halo operasaun ba m...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Merenda Eskolar La La’o Tanba Laiha Orsamento
  Desde tama tinan foun 2018, Janeiru to’o agora programa merenda eskolar seidauk la’o iha eskola sira tanba laiha orsamentu. Diretor Belchior Maria Barros hateten programa merenda eskolar to’o agora...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Asidente Trafiku Iha Fulan Janeiro Hamutuk 146
  Diretor Tranzito Nasional, Inspektor Xefe Polisia Antonio Soares hateten total asidente trafiku ne’ebe mak akontese iha munisipiu sira inklui Dili durante fulan Janeiro hamutuk 146 kazus. Total asi...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  PNTL Prende Motor 43 Iha Valentine’s Day
  Iha loron domin nian (valentine’s day) 14 Fevereiru, Polisia Tranzito Munisipiu Dili prende motorizadas hamutuk 43 tanba motorista sira viola regras tranzito nian ne’ebe iha. Polisia Tranzito husi ...

E-mail Subscription

Enter your email address:

  Poll

  Nothing found!

  Follow us on Twitter