Domingo, Fevereiro 25, 2018
Total visitors: 197063

Kompania bebidas Heineken apoia kapasete 300 ba Polisia Tranzito Nasional hodi fahe ba publiku liu-liu eskola oan sira.

Kompanhia Heineken apoia 300 kapasete ba Polisia Tranzito Nasional hodi fahe ba estudante sira

General Manager Kompania Heineken iha Timor Dinay Matur, hateten kompania fo apoia kapasete ba POLTRANS tanba sira mos iha programa kona ba seguru iha dalan.

Tanba ne’e, kompania konsidera kapasete nudar fasilidade importante salva vida nian wainhira ema lori ga sae motor tenke uza kapasete.

“Kompania mos tau importansia kona ba safety road, tanba ne’e ami suporta fasilidade sira ne’e,” nia dehan.

Nia hateten dehan, Timor nudar nasaun ne’ebe mak risku bo’ot ba asidente trafiku, entaun uza kapasete bele ajuda tebes banhira halai motor.

Alende apoia kapasete, nia dehan sira mos apoia kadernu rihun ida no lapijeira rihun ida, laptop hitu inklui kamera digital ida.

Nia hatutan, kaderneta no lapijeira hirak ne’e atu fahe ba estudante sira wainhira POLTRANS ba halo sosializasaun regras tranzito nian iha eskola sira.

Nia optimista, katak ajudus hirak ne’e iha nia valor hodi kontribui ba salva vida nian.

Iha fatin seluk Komandante Jeral Polisia Nasional Timor –Leste (PNTL), Komisariu Julio Hornai, agradese ba kompania Heineken ne’ebe oferese ona fasilidade hirak ne’e.

Nia espera, membru sira bele utiliza fasilidade ida ne’e tuir vizaun ne’ebe instituisaun trasa ona asaun hamenus numeru asidente iha rai laran.

“Ita espera katak kooperasaun hanesan ne’e bele la’o ho diak,” nia dehan.

 • Qua
  Fev
  21
  2018
  MdS-Parseirus Realiza Kampanha Nasional Saude Maternu Infantil no Nutrisaun
  Ministerio da Saude ho parseiru sira sei hala’o kampanha nasional kona ba saude maternu infantile no nutrisaun nian durante tinan tomak, hodi hasa’e konesementu no konsiensia komunidade sira nian atu ...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Pasientes Matan 117 Halo Operasaun Ba Matan
  Iha fulan Janeiru nia laran, Sentru Nasional Matan halo ona operasaun matan ba ema nain 117, maioria katarak no problema matan sira seluk. Pasiente matan hamutuk 117 mak konsege halo operasaun ba m...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Merenda Eskolar La La’o Tanba Laiha Orsamento
  Desde tama tinan foun 2018, Janeiru to’o agora programa merenda eskolar seidauk la’o iha eskola sira tanba laiha orsamentu. Diretor Belchior Maria Barros hateten programa merenda eskolar to’o agora...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Asidente Trafiku Iha Fulan Janeiro Hamutuk 146
  Diretor Tranzito Nasional, Inspektor Xefe Polisia Antonio Soares hateten total asidente trafiku ne’ebe mak akontese iha munisipiu sira inklui Dili durante fulan Janeiro hamutuk 146 kazus. Total asi...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  PNTL Prende Motor 43 Iha Valentine’s Day
  Iha loron domin nian (valentine’s day) 14 Fevereiru, Polisia Tranzito Munisipiu Dili prende motorizadas hamutuk 43 tanba motorista sira viola regras tranzito nian ne’ebe iha. Polisia Tranzito husi ...

E-mail Subscription

Enter your email address:

  Poll

  Nothing found!

  Follow us on Twitter