Quarta, Fevereiro 21, 2018
Total visitors: 196559

Komadante Polisia Munisipio Dili, Superintendente Asistente Euclides Belo hateten velosidade halai kareta ga motor iha Dili laran 40km deit e labele liu husi ida ne’e.

Komandante Polisia, Superintendente Asistente Euclides Belo informa, katak velosidade halai kareta iha Dili laran to’o deit 40km.

Nia dehan, durante ne’e kondutor sira lori kareta ho velosidade maximu ( liu husi 40km) ne’ebe rezulta ema mate no kanek e sira ne’e submete ba prosesu legal nian ne’ebe haktuir iha kodigu penal.
Nia hato’o kestaun ida ne’e, relasiona ho akontesementu bis Estrela ne’ebe baku fila iha Kakaulidun (Dili)foin lalais ne’e, tanba halai ho velosidade maximu.
Nia informa, akontesementu ne’e rezulta pasajeirus ida mate fatin no nain nen seluk kanek.
“Kondutor kareta tantu taksi, mikrolet, bis no kareta privado bainhira halai iha capital Dili, velosidade mak 40km e labele liu,” nia hateten, iha Dili.
Maibe, nia hateten bainhira fora husi Dili, bele halai to’o 60km e tanba ne’e husu motorista sira kontribui.
Nia hateten, kondutor ne’e iha karta kondusaun kompletu, maibe tanba neglijensia halai ho velosidade maximu no la konsege kontrola bolante.
Nia dehan, bis ne’e ho xapa matrikula 36727 no nia destinasaun Dili –Viqueque.
Iha parte seluk, Mediku iha sala emergensia Ospital Nasional Guido Valadares (HNGV), Sidonio João hateten sira simu vitima hamutuk nain 7, e ida mate iha fatin akontesementu enkuantu nain neen seluk konsege hetan tratamentu.
Depois de simu tratamentu, nia hateten sira fila kedas ba uma tanba ho kondisaun kanek kmaan hanesan ruin naksalak no balun trauma deit.
Portantu dadus HNGV, total asidente trafiku ne’ebe akontese durante loron bo’ot (Natal no Tinan Foun) hamutuk 30 resin (balun mate).

 • Qua
  Fev
  21
  2018
  MdS-Parseirus Realiza Kampanha Nasional Saude Maternu Infantil no Nutrisaun
  Ministerio da Saude ho parseiru sira sei hala’o kampanha nasional kona ba saude maternu infantile no nutrisaun nian durante tinan tomak, hodi hasa’e konesementu no konsiensia komunidade sira nian atu ...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Pasientes Matan 117 Halo Operasaun Ba Matan
  Iha fulan Janeiru nia laran, Sentru Nasional Matan halo ona operasaun matan ba ema nain 117, maioria katarak no problema matan sira seluk. Pasiente matan hamutuk 117 mak konsege halo operasaun ba m...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Merenda Eskolar La La’o Tanba Laiha Orsamento
  Desde tama tinan foun 2018, Janeiru to’o agora programa merenda eskolar seidauk la’o iha eskola sira tanba laiha orsamentu. Diretor Belchior Maria Barros hateten programa merenda eskolar to’o agora...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Asidente Trafiku Iha Fulan Janeiro Hamutuk 146
  Diretor Tranzito Nasional, Inspektor Xefe Polisia Antonio Soares hateten total asidente trafiku ne’ebe mak akontese iha munisipiu sira inklui Dili durante fulan Janeiro hamutuk 146 kazus. Total asi...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  PNTL Prende Motor 43 Iha Valentine’s Day
  Iha loron domin nian (valentine’s day) 14 Fevereiru, Polisia Tranzito Munisipiu Dili prende motorizadas hamutuk 43 tanba motorista sira viola regras tranzito nian ne’ebe iha. Polisia Tranzito husi ...

E-mail Subscription

Enter your email address:

  Poll

  Nothing found!

  Follow us on Twitter