Sábado, Fevereiro 24, 2018
Total visitors: 196962

Sekretario Estadu Joventude no Trabalho (SEJT), Nivio Magalhaes husu atu prosesu rekrutamentu joven sira atu ba servisu iha Korea no Australia tenke ho honestu no transparansia.

SE. Nivio Magalhaes husu atu prosesu rekrutamentu ba joven sira ne’ebe hakarak ba servisu iha Korea du Sul tenke ho transparansia.

Nia dehan, tenke haruka ema ne’ebe hatene duni lian Korea no English, iha konesementu no kapasidade ne’ebe diak tanba sira ne’e reprezenta nasaun Timor-Leste ba servisu iha ema nia rain.
‘’Foin lalais ne’e, hau halo despedida ho trabalhadores 37 ne’ebe ba servisu iha Korea, hau nota buat balun ne’ebe ita persiza hadia,” SE Magalhaes hateten, iha Dili.
Atu hadia ida ne’e, nia presiza relatorio kompletu hodi bazeia ba faktus no evidensia ne’ebe iha mak hodi bele foti desizaun ida ne’ebe bele fo benefisia ba trabalhador sira.
Nia hateten, governu Korea fornese kursu lian Korea ba trabalhadores Timor oan ne’ebe hakarak ba servisu iha ne’eba.
Tanba ne’e, nia importante duni atu haruka Timor oan ne’ebe hatene duni lian Korea inklui iha konesementu luan hodi ba servisu iha ne’eba.
Kada tinan, nia dehan depende ba kuota ne’ebe Governu Korea fo mai Governu Timor-Leste, maibe ba tinan ida ne’e sei haree no hein informasaun husi Korea, molok fo avisu ba kandidatu trabalhadores atu enxe kriteria ne’ebe iha.
“Selesaun ba trabalhadores sei halo ho transparansia, loke ba publiku, hili sira ne’ebe bele duni no iha kapasidade, tanba sira la’os lori deit sira nia naran no la’os ba atu buka osan deit maibe ne’e lori imajen nasuan Timor –Leste nian,” nia hateten.
Entretantu Partisipante kursu lian Korea, Tome Antonio Alves preokupa tanba iha balun ladun hatene lian Korea ho diak maibe sira ba hotu servisu iha Korea.
“Ita tuir test ne’e hanesan koko sorte deit, tanba realidade ema ida hatene diak liu nia la liu no ida ne’ebe ladun hatene, nia mak liu fali,” nia preokupa.
Tanba ne’e, nia sujere ba govenru liu husi Sekretariadu Estadu Joventude no Trabalho, tenke halo selesaun ba kandidatu trabalhadores ne’e ho justu no transparansia iha future.
Nia mos husu atu ema sira ne’ebe tuir kursu falta loron tolu tu-tuir malu, tenke hasai tiha tanba iha ema barak mak hakarak atu aprende lian Korea hodi ba servisu iha ne’eba. 

 • Qua
  Fev
  21
  2018
  MdS-Parseirus Realiza Kampanha Nasional Saude Maternu Infantil no Nutrisaun
  Ministerio da Saude ho parseiru sira sei hala’o kampanha nasional kona ba saude maternu infantile no nutrisaun nian durante tinan tomak, hodi hasa’e konesementu no konsiensia komunidade sira nian atu ...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Pasientes Matan 117 Halo Operasaun Ba Matan
  Iha fulan Janeiru nia laran, Sentru Nasional Matan halo ona operasaun matan ba ema nain 117, maioria katarak no problema matan sira seluk. Pasiente matan hamutuk 117 mak konsege halo operasaun ba m...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Merenda Eskolar La La’o Tanba Laiha Orsamento
  Desde tama tinan foun 2018, Janeiru to’o agora programa merenda eskolar seidauk la’o iha eskola sira tanba laiha orsamentu. Diretor Belchior Maria Barros hateten programa merenda eskolar to’o agora...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Asidente Trafiku Iha Fulan Janeiro Hamutuk 146
  Diretor Tranzito Nasional, Inspektor Xefe Polisia Antonio Soares hateten total asidente trafiku ne’ebe mak akontese iha munisipiu sira inklui Dili durante fulan Janeiro hamutuk 146 kazus. Total asi...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  PNTL Prende Motor 43 Iha Valentine’s Day
  Iha loron domin nian (valentine’s day) 14 Fevereiru, Polisia Tranzito Munisipiu Dili prende motorizadas hamutuk 43 tanba motorista sira viola regras tranzito nian ne’ebe iha. Polisia Tranzito husi ...

E-mail Subscription

Enter your email address:

  Poll

  Nothing found!

  Follow us on Twitter