Terça, Janeiro 24, 2017
Total visitors: 151885

Prezidente Grupu Feto Parlamentar Timor-Leste (GMPTL), Deputada Josefa Alvares Soares.Problema HIV/SIDA, Planeamentu Familiar (PF) no Edukasaun Seksual hanesan asuntu prioridade ba Grupu Feto Parlamentar Timor-Leste (GMPTL) nian, durante mandatu tinan lima nia laran

Tuir  Prezidente GMPTL, Deputada Josefa Alvares Soares katak, asuntu hirak ne’e importante tebes ba povu atu hatene, liu-liu feto maluk sira hodi bele evita hahalok soe bebe arbiru.
“Ami hare feto maluk barak mak kous ho idade nurak, sira presiza hatene saida mak HIV/SIDA, Planeamentu Familiar no Edukasaun Seksual,e ami GMPTL kria programa sensivel ba jeneru, kopera ho ema husi internasional no Komisaun Nasional Luta Hasoru HIV/SIDA, halo sosializasaun ba distritu ne’ebe risku ba HIV/SIDA atu hado’ok an husi virus no bele evita hahalok soe bebe arbiru deit,”  dehan Prezidente GMPTL, Soares, semana kotuk (11/05), iha Parlamentu Nasional.

Iha parte seluk Diretora Rede Feto, Yasinta Luzina rekonese katak, GMPTL sira halo ona buat barak ba feto maluk sira, maibe  dalabarak sira mos la foti asuntu feto nian iha plenaria.

“Hau gosta bainhira sira hamutuk iha GMPTL sira hotu haluhan tiha katak mai husi diferensia partidus politikus maibe ho deit interese ida koalia konaba asuntu feto,” dehan Diretora Luzina.

Diretora Luzina esperansa katak, iha eleisaun parlamentar agora bele aumenta numeru feto iha Parlamentu, nune’e bele fo prioridade ba asuntu feto nian ho forte liu tan.
 • Ter
  Jan
  24
  2017
  Peskadores Illegal Maioria Husi Indonezia
  Bazea ba operasaun Polisia Maritima nian iha tasi Timor konsege detekta katak peskador husi nasaun Indonezia mak barak liu halo peska ilegal iha tasi Timor nian durante ne’e. Komandante Polisia Mar...
 • Ter
  Jan
  24
  2017
  Governu Seidauk Bele Halo Estatua Ba Heroi-Feto
  Governu Timor–Leste seidauk konsege halo estatua ba heroi-feto sira ne’ebe luta ba iha indepedensia rai doben ida ne’e nian.Sekretaria Estado SEM, Veneranda Lemos hateten governu iha hanoin atu halo e...
 • Ter
  Jan
  24
  2017
  La’en Baku Fen Tanba Laprepara Matabixu
  Arguido  basa lezada nia  hasan dala rua inklui tuku iha kotuk laran dala ida, tanba deit lezada la halo matabixu ba nia. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[...
 • Seg
  Jan
  23
  2017
  Fen Lori La’en Ba Tribunal Tanba La fo Osan
  Mane ida ba hatan iha tribunal tanba basa no tebe nia fen hafoin fen husu osan atu sosa televizaun no kadeira hodi tau iha sira nia uma laran. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.get...
 • Seg
  Jan
  23
  2017
  Konstrusaun Kampu Futebol Gleno Paradu
  Tinan ida ona konstrusaun kampu futebol Gleno, munisipio Ermera paradu, tanba kompania laiha kbi’it finanseiru atu kontinua projetu ne’e. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getEleme...

E-mail Subscription

Enter your email address:

Poll

Ita preparadu atu tuir Eleisaun Presidensial no Legislativa iha 2017?

Follow us on Twitter