Sexta, Fevereiro 23, 2018
Total visitors: 196818

Ministerio Saude (MS) ho parseirus halo revizaun ba iha planu estrategiku nasional saude, tanba programa barak mak nia implementasuan la tuir ona planu.

Ministeriu Saude halo revizaun ba planu estratejiku nasional saude nian, tanba iha programa balun implementa arbiru deit ona.

Diretora Jeral Prestasaun Servisu MS, doutora Odete Viegas hateten planu estrategiku hanesan matadalan ida ba ministerio no parseirus atu la’o tuir hodi fo prestasaun servisu ne’ebe diak ba populasaun, maibe kuandu la kondis ona ho realidade tenke halo revizaun.
“Iha planu ne’e hakerek, iha ospital regional sira ita tenke prienxe mais 150 kamas, maibe realidade ita prienxe deit 24 kamas no iha programa balun ne’ebe presiza haree no hadia fali,” nia hateten, iha salaun MS Kaikoli, Dili.
Alende ne’e, iha mos patraun infra-estrukturas balun ne’ebe seidauk bele kondis ho kapasidade ministerio nian.
Nia dehan, iha mos dezafiu ne’ebe ministerio hasoru mak limitasaun rekursus humanus iha diresaun no programasaun sira hodi implementa programa iha baze.
“Ami komesa halo mapamentu ba iha rekursus humanus iha nivel nasional to’o munisipio hodi prienxe fatin hirak ne’e hala’o servisu,” nia hatutan.
Nia hatutan, ministerio mos halo ona kooperasaun ho nasaun sira hanesan Cina, Filipina, Indonesia no Australia hodi fo oportunidade ba Timor oan sira hasai kursu iha sira nia rain.
Entretantu, Diretor Saude munisipio Ermera, doutor Herculano Seixas dos Santos hateten revizaun ne’e pertenente tebes atu konsolida fali esforsu ne’ebe ministerio presiza halo hodi atinji vizaun ministerio nian ne’ebe defini ona iha planu estrategiku nasional 2030.
Nia dehan, iha oportunidade ne’e dirijente saude nivel nasional no munisipal sira hamutuk ho parseirus diskute klean liu kona ba programa no servisus atendimentu ne’ebe presiza hadia no haforsa iha tinan lima oin mai.
“Konesementu komunidade nian kona ba saude sei menus tebes, ne’e esforsu ne’ebe tenke kontinua, nia hateten.
Nia mos, preokupa tanba iha komunidade barak mak sei fiar liu ba tradisional hodi demora tempu to’o iha fasilidade saude, moras komplikadu ona e pesoal saude sira labele halo buat ida.
Nia hatutan, servisus ne’ebe saude munisipio tenke kontinua mak hasa’e kobertura ba atendimentu liu husi haforsa servisu outreach nian hanesan mobile clinic, Servisu Integradu Saude Comunitaria (SISCa) tanba komunidade barak hela iha foho.

 • Qua
  Fev
  21
  2018
  MdS-Parseirus Realiza Kampanha Nasional Saude Maternu Infantil no Nutrisaun
  Ministerio da Saude ho parseiru sira sei hala’o kampanha nasional kona ba saude maternu infantile no nutrisaun nian durante tinan tomak, hodi hasa’e konesementu no konsiensia komunidade sira nian atu ...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Pasientes Matan 117 Halo Operasaun Ba Matan
  Iha fulan Janeiru nia laran, Sentru Nasional Matan halo ona operasaun matan ba ema nain 117, maioria katarak no problema matan sira seluk. Pasiente matan hamutuk 117 mak konsege halo operasaun ba m...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Merenda Eskolar La La’o Tanba Laiha Orsamento
  Desde tama tinan foun 2018, Janeiru to’o agora programa merenda eskolar seidauk la’o iha eskola sira tanba laiha orsamentu. Diretor Belchior Maria Barros hateten programa merenda eskolar to’o agora...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Asidente Trafiku Iha Fulan Janeiro Hamutuk 146
  Diretor Tranzito Nasional, Inspektor Xefe Polisia Antonio Soares hateten total asidente trafiku ne’ebe mak akontese iha munisipiu sira inklui Dili durante fulan Janeiro hamutuk 146 kazus. Total asi...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  PNTL Prende Motor 43 Iha Valentine’s Day
  Iha loron domin nian (valentine’s day) 14 Fevereiru, Polisia Tranzito Munisipiu Dili prende motorizadas hamutuk 43 tanba motorista sira viola regras tranzito nian ne’ebe iha. Polisia Tranzito husi ...

E-mail Subscription

Enter your email address:

  Poll

  Nothing found!

  Follow us on Twitter