Segunda, Fevereiro 19, 2018
Total visitors: 196285

Xefe Sentru Saude Comoro, Abel dos Santos hateten inan isin rua balun tenke toba iha koridor no fatin konsulta nian hodi hein partus, tanba iha deit kama neen.

Sentru saude Comoro iha deit kama neen no situasaun ida ne’e obriga inan isin rua balun tenke toba iha koridor.

Nia dehan, konstrusaun sala maternidade ne’e la tuir standarte ne’ebe iha no nesesidade, tanba numeru komunidade iha area Dom Aleixo barak tebes.
“Lolos harii fasilidade ne’e haree husi numeru populasaun no numeru vizita inan isin rua sira nian, sala maternidade iha postu administrative 65 la hanesan,” nia hateten iha servisu fatin Comoro, Dili.
Nia hateten, standar atu harii sala maternidade ne’e minimu tenke iha kama 10 no maximu 15 no labele kahur ho sala konsulta inan isin rua inklui imunizasaun.
Nia hatutan, kada fulan sala maternidade Comoro fo atendimentu partus ba inan hamutuk 150 to’o 200.
Tanba fatin la sufsiente, nia dehan iha inan barak ne’ebe sira halo observasaun no haruka fali ba fasilidade seluk hanesan Klinika Bairo-Pite no sentru saude Vera Cruz atu atende.
Nia hateten, sira hato’o kestaun ne’e beibeik ona ba nivel nasional, maibe laiha resposta tanba e iha tinan kotuk sira hato’o fali proposta ida ba iha Agensia Internasional Kooperasaun Korea (KOICA) atu halo extensaun, maibe seidauk.
Entertantu, Xefe Sentru Saude Vera Cruz Dulce Tilman hateten sira iha espasu no rekursu humanu ne’ebe sufsiente atu fo atendimentu ba iha inan sira ne’ebe partus.
“Iha fulan Dezembru nia laran ami fo partus ba inan hamutuk 60 ne’ebe ho kondisaun normal,” nia hateten.
Nia hatutan, ba inan sira ne’ebe komplikadu ho kazu hanesan moras tensaun aas, posisaun bebe ladiak nafatin halo referral ba iha ospital nasional tanba sira laiha fasilidade ne’ebe sufsente atu halo atendimentu ba kazu sira hanesan ne’e. 

E-mail Subscription

Enter your email address:

    Poll

    Nothing found!

    Follow us on Twitter