Sexta, Fevereiro 23, 2018
Total visitors: 196818

Iha fulan Janeiru, hahu loron (1-19) Saude Munisipiu Dili registu ona kazu dengue hamutuk ema nain 15, maioria labarik.

Hahu loron 1-19 Janeiru 2018, saude munisipiu Dili registu ona kazu dengue hamutuk 15, maioria labarik afeta.

Diretora Saude Munisipio Dili, Agustinha Seguerado hateten pasiente sira ne’e halo hela tratamentu iha fasilidade saude no halo ona intervensaun direita liu –liu fomigasaun ba pasiente sira nia hela fatin (bairo).
Alende fomigasaun no fahe aimoruk abate, nia dehan sira mos nafatin fo edukasaun saude ba komunidade sira atu hola responsabilidade hodi kontribui ba iha prevensaun moras ida ne’e.
“Difikuldade ne’ebe ita hasoru, mak numeru kontaku ne’ebe husi diresaun fo ba ekipa saude Dili kontaktu ba hodi husu diresaun lolos, maibe telephone mate entaun atraza intervensaun,” nia hateten iha servisu fatin Bairo dos Grilhos, Dili.
Nia dehan, husi kazu ne’ebe registu barak liu mai husi postu administrative Dom Aleixo no iha kazu ida-rua iha postu administrative Veira Cruz, Becora no Nain Feto.
Alende moras dengue, nia dehan moras diarea mos kontinua registu maka’as iha fasilidade saude sira iha munisipio Dili.
Entretantu, Xefe Sentru Saude Vera Cruz Dulce Tilman hateten sira registu duni kazu dengue, maibe ida ka rua deit, barak liu identifika husi klinika maternidade Fatumeta.
“Ami iha ekipa ne’ebe preparadu atu halo atendimentu bainhira mosu kazu surtu sira hanesan diarea no dengue,” nia hateten.
Nia hatutan, sira iha rekursu no aimoruk ne’ebe sufsiente atu fo atendimentu ba iha pasiente sira ne’ebe mai ho kazu diarea no dengue inklui mos moras seluk.

 • Qua
  Fev
  21
  2018
  MdS-Parseirus Realiza Kampanha Nasional Saude Maternu Infantil no Nutrisaun
  Ministerio da Saude ho parseiru sira sei hala’o kampanha nasional kona ba saude maternu infantile no nutrisaun nian durante tinan tomak, hodi hasa’e konesementu no konsiensia komunidade sira nian atu ...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Pasientes Matan 117 Halo Operasaun Ba Matan
  Iha fulan Janeiru nia laran, Sentru Nasional Matan halo ona operasaun matan ba ema nain 117, maioria katarak no problema matan sira seluk. Pasiente matan hamutuk 117 mak konsege halo operasaun ba m...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Merenda Eskolar La La’o Tanba Laiha Orsamento
  Desde tama tinan foun 2018, Janeiru to’o agora programa merenda eskolar seidauk la’o iha eskola sira tanba laiha orsamentu. Diretor Belchior Maria Barros hateten programa merenda eskolar to’o agora...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Asidente Trafiku Iha Fulan Janeiro Hamutuk 146
  Diretor Tranzito Nasional, Inspektor Xefe Polisia Antonio Soares hateten total asidente trafiku ne’ebe mak akontese iha munisipiu sira inklui Dili durante fulan Janeiro hamutuk 146 kazus. Total asi...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  PNTL Prende Motor 43 Iha Valentine’s Day
  Iha loron domin nian (valentine’s day) 14 Fevereiru, Polisia Tranzito Munisipiu Dili prende motorizadas hamutuk 43 tanba motorista sira viola regras tranzito nian ne’ebe iha. Polisia Tranzito husi ...

E-mail Subscription

Enter your email address:

  Poll

  Nothing found!

  Follow us on Twitter