Segunda, Fevereiro 19, 2018
Total visitors: 196285

Diretora Saude Munisipio Dili, Agustinha Seguerado hateten populasaun 20% ne’ebe seidauk hetan vizita husi professional saude, ne’e maioria ema sira ne’ebe kaer kargu bo’ot (pejabat negara) iha rai laran, sira rejeita simu professional saude sira atu halo registu.

Pursentu 20 populasaun iha Dililaran seidauk hetan vizita husi pesoal saude ba programa saude familia, maioria ema bo’ot (Pejabat Negara) sira.

Nia dehan, la fasil ba munisipio Dili atu implementa programa ruma ho 10% tanba populasaun ne’ebe hela iha capital mai husi munisipio diferente ho nivel edukasaun no konesementu ne’ebe la hanesan.
Tanba ne’e, nia husu kolaborasaun husi autoridade local sira iha munisipio Dili hodi kontribui liu husi halo aprosimasaun ba komunidade sira, liu –liu ukun nain sira loke odamatan ba professional saude sira atu bele halo registu.
“Ami mesak labele, tanba familia balun ami ba uma taka metin no balun mos duni, trata ita nia professional saude sira, tan ne’e atu tun fali, ami presiza kolabora ho ita bo’ot sira ajuda fo hanoin ba komunidade sira liu –liu ema bo’ot sira ne’ebe dala barak ami ba sira rejeita,” nia hateten bainhira halo enkontru ho autoridade local sira, iha salaun Autoridade Munisipio Dili.
Nia dehan, kontribuisaun autoridade local sira nian importante tebes atu programa ne’e hetan susesu no bele iha dadus ida ne’ebe kompletu no konkretu kona ba kondisaun saude no moris populasaun sira nian, tanba sira mak ukun iha nivel suku no aldeia.
Nia dehan, durante implementasaun programa husi tinan 2015 to’o 2017 sira konsege registu deit populasaun nain 80%, tanba falta kolaborasaun ne’ebe diak husi komunidade.
Iha fatin hanesan, Prezidente Autoridade Munisipio Dili Gaspar Soares fo orientasaun ba iha autoridade local sira hahu husi munisipio to’o iha aldeia, atu bele konsensializa komunidade sira hodi partisipa iha programa saude na familia ne’ebe governu hala’o.
Nia dehan, programa ida ne’e positive tebes tanba hakbesik atendimentu kuidadus saude primaria ba uma kain.
“Ita hotu tenke servisu maka’as, hahu husi munisipio to’o aldeia tenke iha kolaborasaun, komunikasaun ne’ebe diak hodi supporta malu atu bele eleva tan ita nia atinjimentu ba programa ida ne’e,” nia hateten.
Nia garantia, to’o fulan Marsu 2018, familia hotu hetan ona visita husi professional suade sira no hahu fali segundu vizita ba uma kain sira.
Saude na familia mak hanesan programa asistensia integradu ida ne’ebe dezenvolve husi eis Primeiru Ministru no atual Ministru da Saude, Rui Maria de Araujo, ho objetivu atu lori asistensia kuidadu saude primaria ba iha uma kain.
Enkuantu, programa ne’e rasik lansa iha dia 22 fulan Julho tinan 2015 no implementa iha teriotorio Timor laran tomak.

E-mail Subscription

Enter your email address:

    Poll

    Nothing found!

    Follow us on Twitter