Sexta, Fevereiro 23, 2018
Total visitors: 196818

Mane ida (arguido) ta’a nia fen (lezada) iha parte ain karuk, tanba deit lahatan arguido foti osan atu sosa tua sabu hodi hemu ho nia kolega sira.

Mane ida ta’a nia fen nia ain tanba deit nia fen lahatan atu nia foti osan hodi sosa tua sabu hodi hemu lanu.

Tuir akuzasaun husi Ministeriu Publiku ne’ebe lee sai husi juis prezidente, katak iha tuku 08:00 kalan, arguido fila husi servisu no husu osan ba lezada atu ba sosa tua sabu.
Maibe iha altura ne’eba lezada lahatan hodi dehan “tanba sa la aban deit”, maibe arguido ho nervozu tama foti osan iha armari hodi ba sosa tua sabu masa lima liter ida ho agua bo’ot rua.
Hafoin sosa tua, arguido bolu nia kolega sira hodi hemu hamutuk, wainhira arguido fila, mosu diskusaun entre lezada ho arguido tanba lezada la autoriza arguido foti osan hodi ba sosa tua.
Durante diskusaun nia laran, arguido komesa nervozu hodi foti katana ta’a kona iha lezada nia ain karuk inklui lori fatuk tuda no baku dala ida iha nia kotuk laran.
Akontesementu ne’e rezulta lezada hetan suku iha ain pontu hitu, kotuk laran sente moras hodi la halo atividades nudar dona de kaza.
Depois de lee sai akuzasaun hirak ne’e, juis prezidente husu ba arguido atu hili koalia ou nonok, maibe arguido hili nonok hodi prova katak akuzasaun hirak ne’e los hotu.
Alende ne’e, juis prezidente mos husu ba lezada atu fo nia deklarasaun, katak oras ne’e dadaun sira nain rua diak malu ona no hela iha uma ida hodi tau matan ba sira nia oan.
“Ami diak malu ona, moris nudar fen-laen,” nia dehan.
Enkuantu Ministeriu Publiku akuza arguido komete krimi violensia domestika ho forma maustratus ba konjugue previstu iha artigu 154 ho nia moldura penal tinan rua to’o tinan neen kadeia.
Enkuantu julgamentu ba kazu ne’e dirije husi juis koletivu, representante Ministeriu Publiku prokurador no arguido hetan defeza husi defensor publiku.

 • Qua
  Fev
  21
  2018
  MdS-Parseirus Realiza Kampanha Nasional Saude Maternu Infantil no Nutrisaun
  Ministerio da Saude ho parseiru sira sei hala’o kampanha nasional kona ba saude maternu infantile no nutrisaun nian durante tinan tomak, hodi hasa’e konesementu no konsiensia komunidade sira nian atu ...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Pasientes Matan 117 Halo Operasaun Ba Matan
  Iha fulan Janeiru nia laran, Sentru Nasional Matan halo ona operasaun matan ba ema nain 117, maioria katarak no problema matan sira seluk. Pasiente matan hamutuk 117 mak konsege halo operasaun ba m...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Merenda Eskolar La La’o Tanba Laiha Orsamento
  Desde tama tinan foun 2018, Janeiru to’o agora programa merenda eskolar seidauk la’o iha eskola sira tanba laiha orsamentu. Diretor Belchior Maria Barros hateten programa merenda eskolar to’o agora...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Asidente Trafiku Iha Fulan Janeiro Hamutuk 146
  Diretor Tranzito Nasional, Inspektor Xefe Polisia Antonio Soares hateten total asidente trafiku ne’ebe mak akontese iha munisipiu sira inklui Dili durante fulan Janeiro hamutuk 146 kazus. Total asi...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  PNTL Prende Motor 43 Iha Valentine’s Day
  Iha loron domin nian (valentine’s day) 14 Fevereiru, Polisia Tranzito Munisipiu Dili prende motorizadas hamutuk 43 tanba motorista sira viola regras tranzito nian ne’ebe iha. Polisia Tranzito husi ...

E-mail Subscription

Enter your email address:

  Poll

  Nothing found!

  Follow us on Twitter