Segunda, Fevereiro 19, 2018
Total visitors: 196285

Governu Australia liu husi programa kooperasaun defeza iha Timor-Leste oferese treinamentu kona ba operasaun paz nian ba membrus Falintil-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL).

Govenru Australia oferese treinamentu kona ba operasuan paz nian ba membrus forsa defeza Timor-Leste.

Xefe Estadu Major das F-FDTL, Coronel Falur Rate La’ek hateten treinamentu ne’e importante hodi haklean liu tan konesementu membru sira kona ba oinsa halo operasaun ne’ebe diak relasiona ho paz nian.
Tanba antes ne’e, nia dehan instituisaun F-FDTL haruka ona membru lubuk ida ba Lebanon, Sudaun do Sul kona ba operasaun ba paz nian.
Maibe, nia dehan operasaun iha Sudaun do Sul hapara tiha tanba membru F-FDTL sira nia konesementu sei natoon hela.
“Ita ladun iha preparasaun ne’ebe diak iha momentu ne’eba, entaun liu husi treinamentu ne’e sei haforsa liu tan sira nia konesementu,” nia hateten, iha Timor Plaza, Dili.
Nia hateten, iha treinamentu ne’e forsa sira husi Australia fahe mos sira nia esperiensia kona ba signifikativu husi misaun da paz inklui rekizitu sira.
Alende membrus F-FDTL, nia informa marka prezensa mos reprezentante husi Ministeiru Defeza Timor -Leste, reprezentante husi nasoens unidas nian no adidu militar ne’ebe mak akreditadu ona iha rai laran, inklui forsa sira husi nasaun seluk ne’ebe mak koopera ho F-FDTL durante ne’e.
Iha fatin hanesan Defeza Militar Australia nian, Colonel Mick Rozzoli hateten liu husi treinamentu ne’e fo hanoin mos ba governu Timor –Leste oinsa mak bele fasilita membru sira hodi kontribui ba misaun paz nian iha mundu.
“Ami sei fo formasaun kona ba sistema no regulamentu operasaun paz nian hodi hasa’e sira nia kapasidade kona ba asuntu ne’e,” nia hateten.

E-mail Subscription

Enter your email address:

    Poll

    Nothing found!

    Follow us on Twitter