Domingo, Fevereiro 18, 2018
Total visitors: 196199

Komando Polisia Munisipiu Dili iha ekipa hat (4) mak hala’o pasa revista ba seguransa roda viaria nian iha capital Dili.

Iha ekipa hat Polisia Munisipiu Dili nian mak hala’o pasa revista ba seguransa rodaviario nian iha capital Dili.

Komandante Polisia Munisipiu Dili, Superintendente Assistente Euclides Belo hateten, ekipa hat ne’e mak ekipa adversariu tranzitu nian, seguransa tranzitu, fiskalizasaun no ekipa monta sinais tranzitu nian.
“Halo pasa revista hodi kontrola movimento trafiku roda viario nian iha dalan publiku,” nia hateten, iha Dili.
Alende neé, nia hateten iha mos operasaun balun neébe mak ho tipu halo eskenario oinsa mak bele eduka polisia estajiariu sira, bainhira sira sai agente no halo operasuan no karik hasoru problema, sira la hakfodak no iha vontade atu kontrola.
Nia informa, operasaun pasa revista ne’é hala’o durante 24 oras no halo mos koordenasaun ho Komando Eskuadra sira hodi halo cek point iha fatin ne’ebe mak determina ona.
“Ezemplu, halo cek point iha barajen Dom Aleixo nian, tenke koordena ho komando eskudra Dom Aleixo nian,” nia hateten.
Bainhira iha operasaun mak sira prende kareta ga motor, nia dehan sira tenke fo bilete ida ba motorista sira.
“Antonio ka Maria nia motor ka kareta mak prende, nia tenke hakerek nia identidade kompleto, atu nune’e nia mai iha ne’e ba selu infrasaun nian iha banku, depois mak bele foti fali nia kareta ka motor,” nia informa.
Se sira la fo karik, nia dehan tenke husu sira para fo identidade kompleto, atu nune’e mai foti karik tuir lolos fonts ne’ebe maka prende sira nia sasan ne’e.
Enkuantu, tuir observasaun motorista Frederico Lay, ba servisu polisia tranzito nian, katak sira nia servisu durante ne’e diak no iha mudansa ba movimento roda viaria iha Dili laran,e asidente trafiku agora ne’e menus ona.
“Hau husu, atu polisia nafatin halo cek point ba motorista sira ne’ebe mak seidauk komprende didiak sinais tranzito ne’eba mak iha, tanba dalabarak motorista balun la kumpri sinais ne’e mak iha,” nia husu. 

E-mail Subscription

Enter your email address:

    Poll

    Nothing found!

    Follow us on Twitter