Domingo, Fevereiro 18, 2018
Total visitors: 196199

Komando Polisia Munisipiu Dili entrega hikas motor 25 inklui kareta rua ba membrus 77 ne’ebe uluk sita husi sira, tanba uza hodi hala’o serimonia pratika arte ritual ne’ebe estadu bandu ona, iha Taibesi, iha tinan 2017.

Komando Polisia Munisipiu Dili entrega hikas objetu (motor 25 no kareta 2) hirak ne’ebe sita iha tinan kotuk ba membrus 77.

Komandante Polisia Munisipiu Dili, Superintendente Assistente Euclides Belo hateten polisia sita membrus 77 nia sasan ne’ebe sai evidensia iha momentu ne’eba mak motor 25 inklui kareta rua no sasan hirak bele entrega bainhira iha ona sertidaun husi tribunal.
“Sertidaun ami simu ona husi tribunal, agora nia prosedimento mak ba motor nain sira tenke mai halo verifikasaun ba sira nia motor, hodi haree motor ne’e nia duni ka la’e,” Komandante Belo hateten, iha Dili.
Tanba ne’e, nia husu ba motor nain sira, mai foti motor tenke lori ho dokumentos kompleto no kuando asesores motor nian kompleto, ne’e bele devoltu ona.
Nia hateten, ba sira ne’ebe mak dokumentos la kompleto no balu ne’ebe kontra lei tranzitu roda viaria nian, tenke prosesa hotu lai .
“Exemplo; dokumentos laiha ne’e la komprova katak motor ninian, karik impresta ema seluk nia motor ka kareta, tenke lori ema ne’e para halo justifikasaun, aprezenta mos dokumentos hirak ne’e hodi fasilita hodi entrega fali,” nia hateten.
Alende motor ho kareta rua ne’e, nia hateten iha mos objetu seluk ne’ebe sira uza iha pratika arte ritual ne’e, mak tudik, katana, bua-malus.
“Ami prende tanba sasan sira ne’e ligadu ba krime no ami prende tuir duni orientasaun husi kodigu prosesu penal,” nia hateten.
Entretantu Advogado Privadu, Januario Martins hateten iha 7 Novembro ekipa polisia husi Munisipio Dili nian halo detensaun ba maluk balun ne’ebe konsidera husi grupo 77 ba ritual ne’ebe mak sira halo kada tinan.
“Iha momento ne’eba polisia detein sira, prende mos sira nia objetos balun, motor por volta de 25 no kareta rua,” Martins dehan.
Depois sira submete ba primeiro interogatorio, nia hateten tribunal liu husi nia despaixu deklara katak objeto hirak ne’e tenke devolve fila fali ba nain, no Ministeriu Publiku mak iha kompetensia atu halo ida ne’e.
“Depois Ministeriu Publiku verifika hato’o mai iha polisia , tanba ita hatene katak objeto ne’e barak tebes no prosesu ne’e la’o kleur oitoan to’o ohin loron mak foin devolve,” nia hateten.
Nia hateten, sira mai halo ona verifikasaun katak motor sira nian rasik, tenke lori dokumentos komprovativos sira ne’e hodi devolve fila,balun ne’e uza ema seluk nia motor.
“Ami kontakto ba sira ne’ebe naran iha lista ne’e, bele mai atu entrega ba nain rasik atu nune’e antisipa labele entrega sala,” nia hateten.
Kona ba sira nia kazu, nia dehan sei iha hela prosesu investigasaun no tama ona iha kompetensia Ministeriu Publiku nian, sira mak sei ordena bainhira mak atu bolu fali ba investigasaun. 

E-mail Subscription

Enter your email address:

    Poll

    Nothing found!

    Follow us on Twitter