Sexta, Fevereiro 23, 2018
Total visitors: 196818

Membrus polisia foun 178 simu ona graduasuan hafoin tuir formasaun ba ajentes durante fulan neen nia laran iha Sentru Formasaun iha Akademia Polisia (AKMIL), Comoro, Dili.

Membrus polisia foun 178 simu ona graduasuan hafoi n tuir formasaun durante fulan neen iha Sentru Formasaun AKPOL.

Komandante Sentro Formasaun, Agrimino Ramos hateten sira nain hirak ne’e foin remata kursu formasaun ajentes ba dala lima nian hodi aumenta tan numero rekezitus Polisia nasional Timor-Leste nian hodi garante seguransa iha rai doben ida ne’e.
Nia dehan, graduasaun ida ne’e ba dala 68 konta hamutuk ho tempo Organizasaun Nasoens Unidas (ONU) nia komesa husi klase primeiro to’o klase 63 nian.
“No iha tinan 2000, ita para tiha to’o 2006, ita hahu fali iha 2012 ate agora ne’e,” nia hateten, iha serimonia graduasaun, iha Comoro, Dili.
Nia informa, katak prosesu muda ema sivil sai polisia ne’e presiza liu husi formasaun professional inklui buat hotu ne’ebe relevantes ho situasaun, kondisaun ne’ebe Timor iha e mos normas ne’ebe iha.
“Formasaun ba polisia foun ho nivel ajente ne’e, nudar formasaun principal karakter nian hodi proteje ita nia povu ne’ebe sira sei servi ba,” nia informa.
Nia hatutan, durante formasaun nain tolu rejigna aan tanba moras no ida kontra seksaun disiplinar iha loron hirak liu ba, portantu sira ne’ebe remata sira nia kursus ne’e hamutuk 178.
“Formasaun ida ne’e hala’o durante fulan ne’en ho total horas 840, ne’e hanorin husi instruktor Timor oan, iha grupo tolu mak, Bloku Formasaun Baze iha Rairobo, Atabae- Maliana, Eskola iha Sentro Formasaun aAkademia Dili no Bloku Formasaun eEzercisiu iha tereno,” nia hateten.
Tuir artigo 19 regulamento kursu nian, nia hateten Ajente foun sira sei halo serviso periodu provatoriu durante tinan ida tuir rerulamento ne’ebe iha.
Entretanto Primeiro Ministro (PM), Mari Amude Bin Alkatiri iha nia breves da palavras katak polisia, instituisaun ida ne’ebe importante tebes ba Timor-Leste, tantu iha familia ou sosiedade, polisia tenke hatene nia misaun.
Nia hateten, misaun servi povu, estado no direito demokratiko no vizaun atu haburas tan Instituisaun Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL), dezenvolve hodi halo relasaun ne’ebe diak ho povu.
“Bainhira ita hakbesik aan ba povu, ita tenke sai ezemplu, buka dalan hodi hametin paz estabilidade, no haburas tan instituisaun ne’e iha rai doben Timor-Leste, ida ne’e mak funsaun sira nian,” PM Alkatiri hateten.
Nia hateten, sai polisia ne’e la’os servisu bai-bain maibe tenke lor-loron servi povu, atu nune’e povu bele iha konfiansa ba sira, povu bele tur hakmatek.
“PNTL la’o husi dalan naruk no dalaruma ho kondisaun ne’ebe diak, dalaruma mos hasoru dezafio barak, ne’ebe ho imi nia juramento ida ne’e, imi tenke hatene konstituisaun, lei hotu iha Timor, tanba bainhira ita dehan defende lei, ita defende legalidade no labele defende lei no taka matan ba legalidade,” nia hatutan.
Iha fatin seluk Membro Ajente foun ne’ebe simu mos graduasaun, Helio da Silva Afonso agradese ba instituisaun PNTL, AKPOL inklui familia sira ne’ebe fo ona apoia durante formasuan to’o hetan graduasaun.
“Maske hasoru dezafio, maibe ami kontente nafatin hodi halo ami nia kursu ne’e to’o remata,” Afonso dehan.
Nudar Polisia, sira nia knar atu servi nafatin povu Timor-Leste hodi tau aas interese publiku liu fali privada.

 • Qua
  Fev
  21
  2018
  MdS-Parseirus Realiza Kampanha Nasional Saude Maternu Infantil no Nutrisaun
  Ministerio da Saude ho parseiru sira sei hala’o kampanha nasional kona ba saude maternu infantile no nutrisaun nian durante tinan tomak, hodi hasa’e konesementu no konsiensia komunidade sira nian atu ...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Pasientes Matan 117 Halo Operasaun Ba Matan
  Iha fulan Janeiru nia laran, Sentru Nasional Matan halo ona operasaun matan ba ema nain 117, maioria katarak no problema matan sira seluk. Pasiente matan hamutuk 117 mak konsege halo operasaun ba m...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Merenda Eskolar La La’o Tanba Laiha Orsamento
  Desde tama tinan foun 2018, Janeiru to’o agora programa merenda eskolar seidauk la’o iha eskola sira tanba laiha orsamentu. Diretor Belchior Maria Barros hateten programa merenda eskolar to’o agora...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Asidente Trafiku Iha Fulan Janeiro Hamutuk 146
  Diretor Tranzito Nasional, Inspektor Xefe Polisia Antonio Soares hateten total asidente trafiku ne’ebe mak akontese iha munisipiu sira inklui Dili durante fulan Janeiro hamutuk 146 kazus. Total asi...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  PNTL Prende Motor 43 Iha Valentine’s Day
  Iha loron domin nian (valentine’s day) 14 Fevereiru, Polisia Tranzito Munisipiu Dili prende motorizadas hamutuk 43 tanba motorista sira viola regras tranzito nian ne’ebe iha. Polisia Tranzito husi ...

E-mail Subscription

Enter your email address:

  Poll

  Nothing found!

  Follow us on Twitter