Segunda, Fevereiro 19, 2018
Total visitors: 196285

Komandante Polisia Munisipiu Baucau, Superintendente Xefe, Jose Soares hateten iha loron Domingo foin lalais ne’e membrus husi grupu arte marsiais Kera Sakti ho Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) balun ba sadik malu iha Seixal, munisipiu Baucau.

Membrus arte marsiais Kera Sakti ho PSHT balun sadik malu iha Seixal, maibe Unidade Task Force munisipiu Baucau halo intervensaun kedas.

Nia hateten, sira sadik malu atu esparing, maibe sorte diak tanba Ofisial Polisia Suku no Xefe Suku informa hodi Unidade Polisia Task Force tun halo intervensaun kedan.
“Sira sadik malu entre individu atu sparing,” Komandante Soares hateten, iha Dili.
“Hau fo orientasaun ba Ofisial Polisia Suku, xefe suku e Komandante Eskuadra no husu intervensaun polisia Task Force ba kedan iha terenu halo intervensaun.”
Nia informa mos, katak iha grupu barak iha fatin ne’eba maibe Polisia Task Force halo kedas intervensaun hodi dispersa (hafahe) tiha sira ne’e.
“Agora, ami sei buka hela informasaun iha terenu para atu bele deskobre klean liu tan kona ba kazu ne’e,” nia informa.
Nia hateten, polisia la servisu mesak maibe hamutuk ho Forsa Defeza, joventude sira, autoridade lokal, igreja, veteranus inklui rede klandestina hodi kontrola situasaun en jeral iha Baucau.
“Ida ne’e mak ita hakarak, mantein inan-aman sira, joven sira atu hamutuk kria pas no estabilidade iha Baucau,” nia hateten.
Entretantu Adjunto Diretor Ezekutivu Fundasaun Mahein (FM), Joao Almeida hateten iha Lei no 5/ 2017 bandu ona pratika arte marsiais, ritual, no utiliza armas branka.
“Entaun, ba se deit mak la halo tuir lei ne’e, nafatin pratika arte marsias ne’ebe mak lei bandu, tenke prosesa sira tuir lei ne’ebe mak iha,” nia hateten.
Lei no. 5/2017 ne’e, nia hateten bandu ema atu pratika arte marsiais, hanesan PSHT, KERA SAKTI, Kork, 77 no pratika arte rituias no utiliza armas branka.
Nia dehan, ho ida ne’e PNTL tenke servisu maka’as hodi kontrola grupu illegal sira ne’ebe sei kontinua partika arte marsiais, rituais tenke kaptura hodi detein no foti medidas tuir lei ne’ebe mak iha.
“Iha nasaun ida, ema hotu tenke hakru’uk ba lei ne’ebe mak regula ita, la’os halo buat hotu tuir ita nia hakarak,” nia dehan.

E-mail Subscription

Enter your email address:

    Poll

    Nothing found!

    Follow us on Twitter