Domingo, Fevereiro 25, 2018
Total visitors: 197063

Diretor Ezekutivo Assosiasaun Direitos Humanus (HAK), Manuel Monteiro hateten, alegasaun agresaun fiziku ne’ebe karik halo husi autoridade seguransa ba ema sivil sira ne’e durante ne’e, wainhira provado, ne’e violasaun ba direitos humanus.

Diretor HAK, Manuel Monteiro hateten autoridade seguransa halo agresaun fisiku hasoru ema sivil, ne’e violasaun ba direitus humanu.

Leia mais...

Rezultado monitorizasaun no avaliasaun servisu iha tinan 2017 nian, hatudu katak implementasaun programa Servisu Integradu Saude Komunitaria (SISCa) iha area remotas barak mak la tuir ona guia ga matadalan ne’ebe iha, tanba atividade balun la hala’o.

Implementasuan programa saude na familia barak mak latuir guia ne’ebe iha, tuir rezultadu monitorizasuan no avaliasaun tinan 2017 nian.

Leia mais...

Organizasaun Forum Komunikasaun Feto Timor –Lorosa’e (FOKUPERS) konsidera, servisu intervensaun ba prevensaun Violensia Bazeia ba Jeneru (VBJ) seidauk maximu, tanba numeru kazu violensia hasoru feto kontinua aas.

Organizasaun feto FOKUPERS konsidera servisu intervensaun ba prevensaun VBJ seidauk maximu.

Leia mais...

Maioria estudantes ne’ebe tama iha Universidade Nasional Timor-Lorosa’e (UNTL) la satisfas ho prosesu selesaun tama ba universidade ne’ebe hala’o husi Ministeriu Edukasaun no Kultura hamutuk ho universidadade, tanba la tuir area ne’ebe sira rasik eskolha.

Maioria estudantes lasatisfas ho prosesu selesaun tama UNTL, tanba Ministeriu Edukasaun koloka sira iha area ne’ebe la’os sira nia hakarak.

Leia mais...

 • Qua
  Fev
  21
  2018
  MdS-Parseirus Realiza Kampanha Nasional Saude Maternu Infantil no Nutrisaun
  Ministerio da Saude ho parseiru sira sei hala’o kampanha nasional kona ba saude maternu infantile no nutrisaun nian durante tinan tomak, hodi hasa’e konesementu no konsiensia komunidade sira nian atu ...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Pasientes Matan 117 Halo Operasaun Ba Matan
  Iha fulan Janeiru nia laran, Sentru Nasional Matan halo ona operasaun matan ba ema nain 117, maioria katarak no problema matan sira seluk. Pasiente matan hamutuk 117 mak konsege halo operasaun ba m...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Merenda Eskolar La La’o Tanba Laiha Orsamento
  Desde tama tinan foun 2018, Janeiru to’o agora programa merenda eskolar seidauk la’o iha eskola sira tanba laiha orsamentu. Diretor Belchior Maria Barros hateten programa merenda eskolar to’o agora...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Asidente Trafiku Iha Fulan Janeiro Hamutuk 146
  Diretor Tranzito Nasional, Inspektor Xefe Polisia Antonio Soares hateten total asidente trafiku ne’ebe mak akontese iha munisipiu sira inklui Dili durante fulan Janeiro hamutuk 146 kazus. Total asi...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  PNTL Prende Motor 43 Iha Valentine’s Day
  Iha loron domin nian (valentine’s day) 14 Fevereiru, Polisia Tranzito Munisipiu Dili prende motorizadas hamutuk 43 tanba motorista sira viola regras tranzito nian ne’ebe iha. Polisia Tranzito husi ...

E-mail Subscription

Enter your email address:

  Poll

  Nothing found!

  Follow us on Twitter