Sexta, Fevereiro 23, 2018
Total visitors: 196818

Diretora Ezekutivu Fundasaun Alola (FA), Alzira Reis hateten bolsu estudu sai hanesan programa annual fundasaun nian hodi tulun feto (kbi’it la’ek) sira asesu ba edukasaun iha nivel ne’ebe aas.

Fundasaun Alola nafatin suporta kbi’it la’ek sira nia oan ne’ebe hakarak kontinua sira nia estudu liu husi fo bolsu estudu ba sira.

Leia mais...

Kada tinan bainhira udan monu rai, edifisiu Polisia Eskuadra Comoro, Postu Administrativu Dom Aleixo sempre bee nalihun no bee to’o tama ba edifisiu laran hodi estraga dokumentus importante sira.

Dokumentus importantes balun hetan estragus tanba bee tama iha sala laran iha edifisiu Polisia Eskuadra Comoro.

Leia mais...

Sekretario Estadu Joventude no Trabalho (SEJT), Nivio Magalhaes husu atu prosesu rekrutamentu joven sira atu ba servisu iha Korea no Australia tenke ho honestu no transparansia.

SE. Nivio Magalhaes husu atu prosesu rekrutamentu ba joven sira ne’ebe hakarak ba servisu iha Korea du Sul tenke ho transparansia.

Leia mais...

Kada tinan, Fundasaun Alola servisu hamutuk ho komunidade harii Grupo Suku Hadomi Inan ho Oan (SHIO) iha suku sira, ho objetivu akumula komunidade sira atu servisu hamutuk hodi responde ba iha problema mortalidade inan ho oan iha suku laran.

Fundasaun Alola servisu hamutuk ho komunidades hodi prevene mortalidade inan ho oan iha suku laran.

Leia mais...

 • Qua
  Fev
  21
  2018
  MdS-Parseirus Realiza Kampanha Nasional Saude Maternu Infantil no Nutrisaun
  Ministerio da Saude ho parseiru sira sei hala’o kampanha nasional kona ba saude maternu infantile no nutrisaun nian durante tinan tomak, hodi hasa’e konesementu no konsiensia komunidade sira nian atu ...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Pasientes Matan 117 Halo Operasaun Ba Matan
  Iha fulan Janeiru nia laran, Sentru Nasional Matan halo ona operasaun matan ba ema nain 117, maioria katarak no problema matan sira seluk. Pasiente matan hamutuk 117 mak konsege halo operasaun ba m...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Merenda Eskolar La La’o Tanba Laiha Orsamento
  Desde tama tinan foun 2018, Janeiru to’o agora programa merenda eskolar seidauk la’o iha eskola sira tanba laiha orsamentu. Diretor Belchior Maria Barros hateten programa merenda eskolar to’o agora...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  Asidente Trafiku Iha Fulan Janeiro Hamutuk 146
  Diretor Tranzito Nasional, Inspektor Xefe Polisia Antonio Soares hateten total asidente trafiku ne’ebe mak akontese iha munisipiu sira inklui Dili durante fulan Janeiro hamutuk 146 kazus. Total asi...
 • Qua
  Fev
  21
  2018
  PNTL Prende Motor 43 Iha Valentine’s Day
  Iha loron domin nian (valentine’s day) 14 Fevereiru, Polisia Tranzito Munisipiu Dili prende motorizadas hamutuk 43 tanba motorista sira viola regras tranzito nian ne’ebe iha. Polisia Tranzito husi ...

E-mail Subscription

Enter your email address:

  Poll

  Nothing found!

  Follow us on Twitter