Xefe suku Lahane Oriental, Trindade do Amaral Pinto Baptista hateten povu sei la influensia ho lia fuan insulta malu entre lideres partidus politiku iha kampanha eleitoral, tanba povu kolen ona moris terus, povu hakarak moris iha paz no dame.

Povu sei la influensia ho lider sira nia liafuan insulta malu durante kampanha eleitoral, tanba agora povu matenek no maduru ona.

Nia dehan, povu sira presiza hatene programa partidu politiku sira nian tanba programa mak sei responde ba iha nesesidade komun povu nian, la’os rona lider sira trata malu.
Nia hatutan, hanesan jerasaun foun sente triste ho hahalok ida ne’e tanba hatudu lider sira la husik hela eransa diak ba jerasaun foun sira.
“Husik hela eransa diak ba ami jerasaun foun sira, ami presiza mak imi nia integridade atu lori esperansa povu nian ba oin,” nia hateten iha Matadouru, Dili.
Nia dehan, povu Timor terus barak ona, hahu husi okupasaun Portugues durante tinan 450 nia laran, tama mai Indonesia tinan 24 nia laran no to’o ukun aan mosu tan problema,entaun povu hatene ona, lalika soe lia atu sobu povu.
Iha parte seluk, Xefe Suku Kaikoli Hipolito Sarmento hateten lider sira konta istoria funu iha kampanha eleitoral, ne’e hanesan estrategia politika ida atu hafanun povu sira nia espiritu hodi partisipa iha prosesu demokrasia.
“Ami husu, nai ulun sira atu labele koalia lia fuan kroat ba malu, nune’e iha loron 12 Maio ema hotu partisipa hodi hili no deside ukun nain sira ba tinan lima oin mai,” nia hateten.
Nia dehan, povu hotu fiar nai ulun sira koalia buat hotu iha kampanha, maibe ikus mai sira sei hamutuk lori Timor no povu ba moris diak.