Partidu Politiku sira kompromete sei garantia protesaun ba direitu feto no labarik sira nian no promove asesu oportunidade ne’ebe hanesan entre feto no mane, inklui promove direitu ema ho difisientes hodi involve iha prosesu dezenvolvimentu Timor –Leste nian.

Partidus politiku kompromete sei garantia protesaun ba direitu feto no labarik nian, promove oportunidade hanesan entre feto no mane sira.

Kandidata potensial partidu FRETILIN, atual Adjunta Sekretario Jeral OPMT Ivete Oliveira hateten politika importante ba igualidade jeneru mak asegura oportunidade asesu ne’ebe hanesan ba feto no mane, hakbi’it feto liu husi fo kapasitasaun no kapital ba feto sira atu implementa buat ne’ebe sira aprende, hodi hadia sira nia ekonomia familia no nasaun.
Nia dehan, sira sei loke oportunidade servisu barak liu tan ba iha foinsa’e sira liu husi halo diversifikasaun ba produtus no promove setor produtivu sira, hanesan setor agrikultura, peskas no turism u tanba setor rua ne’e mak bele akumula ema barak.
“Liu husi politika abordagen jeneru ne’ebe transversal, liu –liu garantia politika igualidade iha programa annual kada ministerio hotu tenke fo oportuniade asesu ne’ebe hanesan ba feto, mane no defisiente sira,” nia hateten via telephone.
Nia hateten, setor importante ida seluk mak hametin kualidade edukasaun no promove edukasaun ne’ebe inklusivu no livre husi violensia, atu ema hotu bele goja sira nia direitu tuir lei haruka.
Alende ne’e, nia dehan setor saude no infra-estruturas baziku sai mos prioridade atu bele hadia estatutu saude feto no labarik sira nian, liu –liu redus taxa mortalidade inan no oan inklui mos malnturisaun.
Iha parte seluk, Kandidata potensial Partidu Demokratiku (PD) atual Prezidente Organizasaun Mulher Demokrata, Elvina Sousa hateten PD sempre tau aas feto hanesan prioridade iha programa governasaun partidu nian.
Nia dehan, PD sei garantia feto no labarik sira sei hetan protesaun liu –liu hetan justisa ne’ebe justu, efetivu no efisiensia.
“Liu husi ami nia reprezentante sira iha Parlamentu no governu, sei garantia katak tenke iha protesaun ba feto sira atu sira labele sai objetu ba exploitasaun no prostituisaun,” nia hateten.
Atu politika sira ne’e sai realidade, ni dehan PD sei trasa programas ne’ebe diak no tau orsamentu ne’ebe adekuadu atu asegura implementasaun.
Nia hateten, programa prioridade seluk mak infra-estruturas baziku hanesan edukasaun, saude liu –liu asistensia saude reprodutivu e saude seksual ne’ebe importante tebes ba feto sira.
Nia hatutan, PD mos sei haree fila-fali leis ne’ebe fo protesaun ba feto no labarik atu fortifika liu tan no haforsa implementasaun, liu –liu lei kontra violensia domestika, trafiku humanu no seluk tan.
Iha oportunidade hanesan, Jornalista TDW koko intervista ho kandidata balun husi partidu koligasaun Aliansa Mudansa ba Progressu (AMP) no partidu sira seluk, maibe lakonsege tanba okupadu ho atividade kampanha.
Iha parte seluk, Diretora Organizasaun Movimentu Feto Foinsa’e (MSS) Yasinta Lujina hateten partidu hotu iha politika no programa ne’ebe klaru katak atu hasai feto sira husi vulnerabilidade no problema ne’ebe sira infrenta.
“Ami haree kuaze partidu hotu nia programa, sira koalia kona ba igualidade jeneru no empoderamentu feto,” nia hateten.
Nia hateten, povu hein implementasaun programa sira ne’e sai realidade atu hodi fo benefisio ba komunidade, liu –liu feto sira.