Observasaun organi-zasaun Movimentu Feto Foinsa’e (MOFFE) haree katak atividade kampanha partidu politiku sira nian durante semana rua feto sira ladun hetan oportunidade atu hato’o sira nia plataforma ba feto Timor –Leste.

Iha observasaun MOFFE nian ba kampanha elitoral ne’ebe la’o hela, nota katak feto la hetan oportunidade koalia iha kampanha.

Diretora MOFFE, Yasinta Lujina hateten feto ladun hetan oportunidade atu koalia tanba tempu barak liu partidu sira simu afiliasaun militantes entaun laiha ona tempu atu hato’o programa ba eleitores.
“Ita haree, ita nia maluk feto sira partisipa iha atividade kampanha, maibe ladun iha oportunidade ba sira atu hamrik koalia kona ba programas, vizaun no enkoraja eleitores atu vota ba partidu, ema ne’ebe koalia mak lider maximu partidu nian,” nia hateten iha servisu fatin Kaikoli, Dili.
Nia hateten, iha kampanha lider partidu politiku sira gasta tempu barak liu insulta malu duke hato’o programa ba eleitores.
Iha kampanha aberta, nia dehan feto sira la hetan oportunidade, maibe iha kampanha ki’ik sira, feto nia prezensa iha liu –liu la’o sai- tama uma koalia ho komunidade sira, fahe pamfletu programa partidu nian, maibe la hetan kobertura husi media sira.
Nia dehan, partidu politiku sira iha programa ne’ebe diak no sensivel tebes ba iha feto liu –liu kona ba promosaun igualidade jeneru, empoderamentu feto, protesaun ba feto no labarik.
Enkuantu, Maria Fernandes konkorda feto sira nia prezensa iha fatin kampania atu akompania deit tanba lider maximu partidu nian mak koalia no hato’o programa partidu nian.
“Ita haree iha TV, feto sira nia prezensa iha maibe bainhira koalia, feto sira la koalia e tur akompanha deit,” nia hateten
Nia hateten, ida ne’e hanesan kultura ida ona iha sosiedade ida ne’e tanba ne’e atu muda kestaun ida ne’e feto sira mak tenke ativu hato’o ba iha lider partidu sira atu fo oportunidade mos ba feto sira koalia.
Iha parte seluk, Xefe Suku Kaikoli Hipolito Marques Sarmento husu ba lider partidu politiku sira asegura nafatin paz no estabilidade atu ema hotu sente seguru hodi ba ezerse sira nia direitu politiku.
“Ami husu nai ulun sira atu labele koalia ho lian kroat ba malu, ho nune’e iha dia 12 Maio ema hotu bele partisipa fo sira nia votu hodi deside Timor nia futuru tinan lima mai,” nia hateten.
Tuir observasaun TDW katak kampania partidu politiku sira durante semana rua nia laran lao ho hakmatek tanba hetan seguransa maximu husi atuoridade seguransa sira liu –liu Polisia Nasional Timor –Leste.