Sexta, Fevereiro 26, 2021

Organizasaun Movimentu Feto Foinsa’e (MOFFE) optimista katak iha elisaun antesipada parlamentar tinan 2018 ne’e, numeru reprezentasaun feto iha parlamentu sei aumenta maka’as tanba garantia ona iha lei.

Organizasaun MOFFE optimista katak numeru feto iha Parlamentu sei aumenta tan iha elisaun antesipada ne’e.

Tuir lei eleitoral artigu 11, kona ba kompozisaun lista kandidatura partidu politiku sira ba Parlamentu Nasional husi ema nain tolu, feto tenke ida.
Diretora MOFFE, Yasinta Lujina hateten esforsu ne’ebe organizasaun feto sira halo mak halo aprosimasaun ba partidu politiku sira ne’ebe avansa kompete iha elisaun antesipada, kontinua promove feto sira iha pozisaun sira foti desizaun nian.
Nia dehan, iha elisaun parlamentar tinan2012 reprezentasaun feto iha parlamentu atinji 38% no iha elisaun tinan 2017 numeru ne’e tun ba 32%, tanba iha lista kandidatura partidu politiku sira koloka feto iha numeru ne’ebe ikus hanesan 3,6, 9.
Alende ne’e, nia dehan organizasaun feto sira mos hala’o advokasia ba partidu politiku sira atu fo prioridade ba feto bainhira iha subtituisaun.
“Ita halo hela aprosimasaun ho partidu politiku sira, se sira manan iha elisaun ita husu atu sira karik tur iha pozisaun prezidente no sekretario jeral partidu nian kaer ukun iha governu, fo oportunidade ba feto atu tur iha parlamentu,” nia hateten.
Kona ba subtituisaun, nia dehan iha lei parlamentu nasional hateten klaru ona, katak feto bele subtitui mane, maibe mane labele subtitui feto, signifika bainhira membru mane ida mak designadu tanba kaer kargu iha governu bele feto ou mane subtitui, maibe membru feto mak designadu kaer kargu iha governu, feto mak iha direitu atu subtitui.
Nia hateten, esperiensia ne’ebe akontese dala barak membru mane sira ne’ebe designadu tanba hetan kargu iha governu subtitui husi mane.
Iha parte seluk, Diretora organizasaun Caucus “Feto iha Politika” Paula Corte Real espera katak presentagen ne’ebe feto sira hetan iha parlamentu mantein iha elisaun antesipada ida ne’e hodi lori aspirasaun feto nian iha nivel foti desizaun sira.
Nia husu, partidu politiku sira ne’ebe hetan asentu iha Parlamentu Nasional atu kumpri mos lei parlamentu nasional nian ne’ebe koalia kona ba subtituisaun, katak feto bele subtitui mane, maibe mane labele subtitui feto tanba ho ida ne’e bele fo oportunidade ba feto sira.
“Ita espera, regras sira ne’e implementa nafatin atu asegura ita nia feto sira bele iha oportunidade prienxe iha pozisaun sira foti desizaun nian,” nia esperansa.
Nia hatutan, esperiensia sira ne’ebe iha hatudu katak feto nia reprezentasaun iha parlamentu depende ba kompozisaun lista kandidatura no komitmentu partidu politiku sira nian atu promove feto iha posisaun foti desizaun.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04