Sexta, Fevereiro 26, 2021

Hahu ohin (14/05) durante loron tolu nia laran, Comisaun Naisonal ba Elisuan (CNE) halo apuramentu nasional ba rezultadu elisaun antesipada ne’ebe hala’o simultanea iha dia 12 Maio 2018, molok haruka ba iha Tribunal Rekursu atu halo apresiasaun no validasaun juridiku.

Hahu ohin (14/05) durante loron tolu nia laran, CNE halo apuramentu nasional ba rezultadu elisaun antesipada ne’ebe hala’o simultanea iha dia 12 Maio 2018.

Prezidente CNE, Alcino Barris hateten liu husi enkontru plenaria, sira aprova ona prosedimentu kona ba apuramentu nasional nian no kodigu konduta ne’ebe sei orienta fiskais partidus politiku no partidu koligasaun partidaria sira, observador nasional no internasional inklui media sira ne’ebe hola parte iha prosesu apuramentu.
Nia dehan, apuramentu nasional sei haree fali akta sira ne’ebe mai husi sentru votasaun sira no hatama ba iha sistema ne’ebe CNE prepara, portanto rezultado bele mantein ho apuramentu distrital ou bele mos iha mudansa.
Nia hateten, durante prosesu apuramentu partidus politiku no koligasaun partidaria sira iha tempu oras 48 nia laran atu halo rekursu ba Tribunal bainhira la satisfas ho desizaun ruma ne’ebe CNE foti durante prosesu.
“Oras ne’e dadaun CNE sei halo fali apuramentu nasional, ne’ebe formalmente vitoria seidauk los kuandu Tribunal seidauk publika, maske liu husi apuramentu munisipio ne’ebe fo sai iha TV, publiku hatene ona partidu ne’ebe votus barak,” nia hateten iha servisu fatin Colmera, Dili.
Tanba ne’e, nia husu ba publiku atu pasiensia hodi hein rezultado final e tenke tuir prosedimentu ne’ebe iha, katak apuramentu nasional la’o durante 72 oras no sei haruka ba iha Tribunal e presiza tan 72 oras atu halo afiksasaun antes halo publikasaun.
Nia hateten, sira mos simu votu reklamasaun lubuk ida ne’ebe presiza halo verifikasaun didiak.
Alende ne’e, nia dehan iha sitausaun ida ne’ebe akontese durante apuramentu munisipio, liu-liu iha munisipio Bobonaro iha sentru votasaun ida ne’ebe rezultado kontajen ho sistema ne’ebe STAE uza la simu malu, entaun tuir regras sei haruka mai iha CNE no CNE sei haruka fali karta ba iha Tribunal Rekursu hodi fo autorizasaun ba CNE atu loke fali urnas no halo kontajen fali.
Nia informa, tuir prosedimentu CNE nian, apuramentu nasional sei hala’o tuir alfabetu, signifika sei hahu husi munisipio ne’ebe ho alfabetu A to’o V mak Viqueque.
Iha parte seluk, Diretor Ezekutivu Luta Hamutuk (LH) Jose da Costa kongratula povu Timor –Leste tomak tanba elisaun ne’e la’o ho demokratiku no hakmatek.
Nia dehan, partisipasaun povu liu –liu votantes nian iha elisaun antisipada maka’as tebes kompara ho elisaun tinan kotuk.
“Ami sente orgulho, tanba prosesu ne’e la’o ho demokratiku, ladun iha distrupasaun liu –liu atakasaun fisika hanesan tempu uluk nian, signifika povu maduru ona,” nia hateten.
Nia mos, apela ba povu tomak atu nafatin hakmatek no pasensia hein rezultado ikus husi Tribunal rekursu iha loron hira mai.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04