Sexta, Fevereiro 26, 2021

Prezidente Komisaun Nasional Direitu Labarik (KNDL), Komisaria Maria Barreto apela ba inan- aman sira atu kontrola no labele lori oan sira tuir atividade kampanha partidus politiku nian.

Prezidente KNDL, Komisaria Maria Barreto apela ba inan-aman sira atu kontrola no labele lori oan sira tuir atividades partidus politiku nian.

Leia mais...

Dadus Sekretariadu Tekniku Administrasaun Estatal (STAE) hatudu taxa partisipasaun povu nian iha elisaun prezidensial tinan 2017 ne’e tuun maka’as, tanba husi total eleitores 743.150 ne’ebe registadu, iha ema nain 214. 337 mak la tuir votasaun. 

Partisipasaun povu iha elisaun prezidensial tinan ne’e tuun maka’as, tanba komunidade sira falta informasaun hodi aktualiza sira nia hela fatin.

Leia mais...

Prezidente foun Francisco Guterres Lu-Olo kongratula povu Timor-Leste ne’ebe fo ona konfiansa ba nia liu husi sira nia votu hodi sai prezidente da republika ba periodu 2017 to’o 2022.

Prezidente foun Francisco Guterres Lu-Olo kongratula povu Timor-Leste ne’ebe fo ona konfiansa de votu hodi eleitu sai prezidente ba periodu 2017-2022.

Leia mais...

Sekretariadu Tekniku Adminitrasaun Eleiotral (STAE) fasilita votasaun ambulatoriu ba pasientes no familia iha Ospital Nasional Guido Valadares (HNGV).

Pasiente sira iha Hospital Nasional HNGV bele mos tuir vota ba Eleisaun Prezidensial 2017 ninian.

Leia mais...

Observadores Uniaun Europeia (UE), kongratula povu Timor-Leste, liu –liu autoridade eleitoral ne’ebe esforsu maka’as hodi organiza elisaun prezidensial ho susesu.

Observadores Uniaun Europeia kongratula povu Timor, liu-liu autoridade eleitoral ne’ebe servisu maka’as organiza elisaun prezidensial ho susesu.

Leia mais...

Komunidade iha Dili laran, ho antuziasmu ba tuir votasaun hodi hili Prezidente da Republika ba periodu 2017-2022 ho kalma no hakmatek tanba hetan seguransa husi Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL).Komunidade Dili ho ksolok tuir Eleisaun Prezidensial 2017 ninian.

Leia mais...

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04