Sexta, Fevereiro 26, 2021

Polisia Tranzito munisipiu Dili konsege sita viaturas (kareta no motor) hamutuk 579 ne’ebe viola regras rodaviaria durante tempu kampanha prezidensial nian.

Polisia Tranzito munisipiu Dili sita viaturas hamutuk 579 ne’ebe viola regras rodaviaria durante tempu kampanha eleitoral.

Leia mais...

Orsamentu sai tarde difikulta servisu Sekretariadu Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE) ba preparasaun elisaun prezidensial periodu tinan (2017-2021) iha loron 20 Marsu.

PM Rui Maria de Araujo husu STAE aselera prosesu asesu ba orsamentu elisaun prezidensial.

Leia mais...

Diretor Sekretariadu Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE), Acilino Manuel Branco hateten komunidades ida-idak sei tuir votasaun iha eleisaun jeral prezidensial bazeia ba fatin ne’ebe sira hasai kartaun eleitoral ba.

Diretor STAE, Acilino Manuel Branco hateten komunidade ida-idak sei tuir votasaun iha elisaun prezidensial bazea ba sira nia kartaun eleitoral.

Leia mais...

Iha kandidatura nain walu mak konfirmadu no prontu konkore iha elisaun prezidensial ba periodu (2017-2022), tanba sira prienxe duni rekezitus ne’ebe iha, liu –liu apoiantes.

Kandidatus nain 8 mak prontu konkore iha eleisaun prezidensial 2017

Leia mais...

Sekretariadu Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE) halao ona distribuisaun material elisaun hanesan buletin de votu, lista eleitores, kabina votu ba munisipios inklui Australia no Portugal.

STAE hala’o ona distribuisaun buletin de votu, lista eleitores no kabina votu ba munisipius inklui mos ba Australia no Portugal.

Leia mais...

Tuir lei funsaun publiku, Funsionariu Publiku bandu labele tuir atividades partidus politiku nian iha oras servisu nian.

Prezidente KFP, Faustino Cardoso hateten lei funsaun publiku bandu funsionariu publiku tuir atividades partidus nian iha oras servisu nian.

Leia mais...

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04