Sexta, Abril 12, 2024
Total visitors: 766366

PM Gusmao: Timor-Leste Sei Sai Membru ASEAN Iha Tempu Badak

Published: Abril 12, 2024
Primeiru-Ministru (PM), Kay Rala Xanana Gusmão, hateten iha tempu badak, 2025, Timor-Leste sei sai...

Japaun Apoia $600,000 Ba Redusaun Risku Dezastre Iha Munisípiu

Published: Abril 05, 2024
Governu Japaun, liuhusi embaixada iha Timor-Leste, apoiu ho $600,000 ba ajénsia International...

IKS-PTL-PSHT Iha Komitmentu Buka Tuir Membru Ne’ebé Envolve Iha Konfrontu

Published: Abril 03, 2024
Grup Artes Marsiais Ikatan Keluarga Silat Putra Timor-Leste (IKS-PTL) no Persaudaraan Setia Hati...

Partisipasaun Feto Iha Lideransa Suku tinan 2023 Tun Ba 4%

Published: Março 23, 2024
Dadus ne’ebé fó-sai husi Fundasaun Alola (FA) indika katak partisipasaun feto iha lideransa suku...

Pasiente HIV-SIDA Na’in 449 La Tuir Tratamentu Saúde Antiretrovial

Published: Março 22, 2024
Tékniku Superior Planu no Monitorizasaun husi Instituto Nasional Combate HIV-SIDA (INCSIDA, IP),...

MS: HIV-SIDA Kontinua Amenta Iha Teritorio Nasionál

Published: Março 18, 2024
Ministerio Saúde (MS) fo sai katk identifika kazu virus HIV-SIDA foun iha Timor-Leste, iha tinan...

Maske loroloron sira hasoru moe no diskriminasaun, komunidade transjeneru,  gay no biseksual Timor-Leste aprende hodi hasoru abuzu ho dalan nebe mak kontrutivu.

Maske iha relatoriu fo sai kona ba diskriminasaun hosi klinika saude hasoru transjeneru, mane halo relasaun seksual ho mane (MSM) no trabalhadores sexual sira, organizasaun balun harii tiha ona hodi garante teste koko raan ba HIV no STI bele halao, livre husi hamo’e no politika.

Organizasaun non-govermental ONG Fundasaun Timor Hari’i (FTH) halao mos klinika testing ba HIV no STI nebe halao mos programa edukasaun saude ho MSM no voluntariu transjeneru sira.

FTH haree liu ba asuntu HIV no AIDS ne’ebe hahu aumenta iha Timor-Leste.

Sira nia metode servisu kona ba eduka komunidade no uza metode hakbesik aan ba ema iha komunidade atu bele garante hetan mudansa hahalok longo prazu iha MSM, transjeneru no komunidades trabalador sexual nia laran.

Leao ‘Lele’ Goncalves nudar konseleiru nebe mak halao teste lais hateten NGO iha 107 transjeneru regular no pasientes MSM nebe halo teste kada fulan tolu.

Klinika ne’e uluk halo referral deit maibe hahu iha fulan Marsu, bele halo ona teste HIV no STI iha sira nia fatin ho suporta hosi doutor nain rua husi Ministeriu da Saude sesta-sesta.

Goncalves hateten organizasaun baze Komunidade (CBO) apoia husi ilha Rede Ilhas Azia Sudeste (ISEAN) no Koperasaun Institutu Humanista ho Nasaun dezenvolvidu sira (HIVOS) nebe ajuda fo esplikasaun kona ba identidade jeneru no saida mak transjeneru no androjenu ne signifika saida.

“Hau hetan liafuan abuzu barak no molok programa ida ne, hau lahatene buat barak kona ba identidade jeneru no bainhira ema hakilar hau, hau hakilar fali ba ho liafuan kasar ne hanesan meius ida hodi defende hau nia aan,” Goncalves hateten.

“Bainhira hau estuda kona ba hau nia identidade jeneru hau komprende katak ema ruma hakilar hau karik, hau tenke hanoin ne hau nia  sexualidade no hau nia orientasaun no sira karik iha sira nia problema rasik.”

Diretor Programa satellite ISEAN Hivos iha Timor-Leste no mos dezainer fashion lokal Rui Carvalho hateten nia lidera CBO Gay Amor hanesan fo fatin ba ema hodi koalia kona ba saida mak sira hasoru.

“Ami iha CBO tolu iha Dili, ida mak spesifiku ba MSM, Casa de Rosa ne ba ema transjeneru no Gay Amor ba rurua ne hotu. Ami mos iha CBO ida iha Baucau, Maliana no Oecusse-Ambeno no ISEAN Hivos nebe mak sei loke tan iha distritu sira,” nia hateten.

“Ami rekolha dadus husi ami nia membru sira no maismenus iha organizasaun 5 nia laran ami iha ema nain 300,” nia hateten.

ISEAN Hivos servisu hamutuk ho nasaun haat: Timor-Leste, Malaysia, Filipina no Indonesia ho objetivu atu redus numeru HIV, diskriminasaun no moe nebe mak aas hasoru ema transjeneru, gay no biseksual. 

Tanba la iha uma mahon ba sira ne’ebe hetan diskriminasaun, balun ne’ebe duni sai hosi uma, ISEAN Hivos liu husi CBO no programa seluk kria ligasaun ba ema bele hetan suporta ruma. 

FTH no ISEAN Hivos simu fundus husi Global Fund no hetan ajuda balun mos husi governu.

Komisaun HIV ne’ebe foin lalais ne harii iha Timor-Leste koko atu fahe informasaun hanesan ba grupu risku sira, alvu mak sira tinan 25 mai kraik no simu fundus governu nian $95.000 ba programa edukasional.

Komisaun sira halao eventu iha Universidade sira hodi halo ligasaun ho joven sira ba iha asuntu HIV nian ho muzika, kuiz no panfletu ba saude sexual no protesaun.

Iha sorin seluk Dr. Dan Murphy husi Klinika Bairo-Pite duvida kona ba efikasia husi programa sira ne.

“Ita ladun hetan ema ruma nia atensaun too bainhira sira pozitivu hetan ona HIV, depois ita bele modifika hahalok no halo efeitu ruma. Koko atu hasoru sira nebe mak lahetan HIV, deskulpa sei la funsiona,” nia hateten.

“Ida hanesan hateten ba sira la bele halao relasaun seksual to’o kaben, boa sorte ba ida ne’e. Ho dalan oi-oin ita bele hateten ida ne maibe labele hatudu katak ne funsiona.”

Liu husi programa edukasaun saude, organizasaun sira hanesan ISEAN Hivos, CBO no FTH iha membrus balun ne’ebe moris ho HIV no bele hatoo mensajen ba iha komunidade. 

“Hau iha kolega HIV ida nebe mak MSM, nia servisu hamutuk ho grupu pozitivu no hanesan portavos diak ida mai ami no ami nia kolega sira, ne lao ho diak,” Carvalho dehan.

Grupu hotu iha objetivu hanesan hodi halakon moe no diskriminasaun hasoru sira nia komunidade no luta atu kria lei nebe mak sei proteje sira nia direitu.

“Ami iha mehi ida atu kaben maibe buat sira ne mehi deit, buat nebe mak ami husu mak karik ami iha lei hodi proteje ami, ne diak mai ami,” Carvalho hateten. 

“Karik iha futuru, tinan ba tinan, ami sei iha lei ida ne’ebe hatan ami atu kaben, maibe ne’e hanesan bónus ida. Maibe proteje uluk mak ami nia direitu.”