Segunda, Junho 27, 2022
Total visitors: 636990

Labarik Pursentu 70 Seidauk Hetan Sertidaun Moris

Published: Junho 21, 2022
Presidente Instituto Para a Defesa dos Direitos da Crianças (INDDICA), Dinorah Granadeiro hateten...

Violénsia Hasoru Estudantes Iha Eskola Sei A’as

Published: Junho 16, 2022
Diretora Exekutivu Organizasaun Movimentu Feto Foinsa’e Timor-Leste (MOFFE-TL), Yasinta Lujina...

Labarik Idade 3-5 Iha Timor-Leste 75% La Atende Pre-Eskolar

Published: Junho 16, 2022
Presidente Instituto Para a Defesa dos Direitos da Crianças (INDDICA), Dinorah Granadeiro hateten...

KFP Identifika Mediku Balun La Kumpri Oras Servisu

Published: Junho 16, 2022
Komisariu Forsa Trabalho no Formasaun Dezenvolvimentu, iha Komisaun Funsaun Publika (KFP), Antonio Freitas...

SEA Rekomenda Hasa’e Taxa Importasaun Kareta

Published: Junho 14, 2022
Sekretaria Estadu Ambiente (SEA), Demetrio do Amaral de Carvalho, rekomenda ba konselho ba...

MAP Aloka $2 Milhoens Ba Atividade Hasa’e Produsaun Kafe

Published: Junho 14, 2022
Ministru Agrikultura no Peskas (MAP), Pedro dos Reis hateten orsamentu ratifikativu tinan 2022,...

Membru Parlamentu Nasional, husu atu kada ofisiais justisa feto ne’ebe servisu iha tribunal distrital hat presiza hetan protesaun seguransa wainhira hala’o servisu iha baze.

Membru Komisaun F (saude, edukasaun, kultura, veteranus, igualdade jeneru), Deputadu Eladio Facultu, hateten presiza fo protesaun ba ofisiais justisa, tanba sira nia servisu mak lori direitamente notifikasaun ba ema ne’ebe komete krime hodi hatan iha tribunal.

“Dala ruma iha penolakan husi arguido, lakohi entrega an, arguido bele hirus no hakilar, ne’e mak komplikadu,” Deputadu Faculto hateten, iha Parlamentu Nasional.

Situsaun hirak ne’e, nia hateten, dalaruma bele fo ameasa ba feto ofisiais justisa sira nia vida wainhira hala’o servisu iha baze.

“Hau sujere ba tribunal atu fo protesaun ba ofisiais justisa feto, wainhira lori notifikasaun ba suspeitu iha baze,” nia sujere.

Iha parte seluk Diretor Ezekutivu Judicial System Monitoring Programme (JSMP), Luis Oliveira Sampaio, konkorda ho ideas ida ne’e, tanba servisu ofisiais justisa ne’e risku bo’ot ba sira nia vida.

“Durante ne’e laiha koordenasaun no protesaun adekuadu ba sira,” Diretor JSMP, Sampaio hateten.

Tanba ne’e, nia konkorda fo protesaun ba ofisias feto bainhira hala’o servisu iha komuniddae nia le’et.

Entretantu Juis Administrador Tribunal Distrital Dili (TDD), Duarte Tilman, rekonese kestaun ne’e no durante ne’e ofisiais justisa sira la hetan seguransa husi polisia bainhiralori notifikasaun ruma ba ihasuspeitu sira nia hela fatin.

Maibe nia garantia, katak sei akontese agresaun ruma ne’ebe arguido no komonidade halo hasoru ofisiais justisa, tantu mane no feto, tanba komunidade iha baze kumpri ba lei no fiar ba tribunal. 

“Ami nia seguransa mak povu ne’ebe mak fiar tuir lei haruka, ne’e mak ami halo,” Juis Administrador Tilman hateten.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Find us on Facebook

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04