Domingo, Julho 14, 2024

Governu Australia Timor-Leste Apoiu MI Reforsa Jestaun Fronteira

Published: Julho 08, 2024
Governu Australia apoiu governu Timor-Leste liuhusi Ministériu Interior (MI) hodi halo jestaun...

Ezisténsia CAFE Hodi Reforsa Kualidade Ensinu Iha Timor-Leste

Published: Julho 08, 2024
Koordenadór Projetu Centros de Aprendizagem e Formação Eskolár (CAFE), Rogerio Soares, dehan...

Orsamentu Millaun $4.3 La Responde Ba Kompra Medikamentu Tinan Ida

Published: Julho 04, 2024
Diretór Ezekutivu Institutu Nasional Famasia Produtu Médiku (INFPM), Brigido Simão Dias de Deus...

Partisipasaun Feto PNTL Menus Iha Misaun Apoiu Paz ONU

Published: Julho 04, 2024
Partisipasaun feto Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) menus iha misaun ba apoiu paz ONU...

Polísia Prosesu Ona Autór Bosok Timoroan Servisu Iha Australia

Published: Junho 19, 2024
Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) liu-liu Departamentu Investigasaun Kriminál Nasionál halo ona...

INCSIDA Halo Sensibilizasaun Hasae Koñesimentu Estudante Sira-Nian Kona-Ba HIV-SIDA

Published: Junho 19, 2024
Atu hadook an husi moras hada'et husi relasaun seksuál, Institutu Nasional Kombate HIV-SIDA,...

Uma Millenium Development Goals (MDG) ne’ebe governu harii ba ema vulneravel sira iha distritu Lautem sub-distritu Lospalos hamutuk 124 mak abandona, no benefisiario sira lakohi hela ba tanba laiha kondisaun.

Diretor Nasional Asistensia Sosial Ministerio Solidaridade Sosial (MSS), Amandio Freitas, hateten distritu Lautem sira entrega kleur ona uma hamutuk 150, maibe maioria benefisiario sira lakohi uza tanba laiha fasilidade publikas.

“Benefisiario uma kain 10 mak hela ona, maibe iha 124 mak seidauk hela tanba problema bee moos inklui eletrisidade mos laiha,” Diretor Freitas hateten,  iha Vilaverde, Dili. 

Problema ida ne’e, nia dehan, la’os deit iha sub-distritu Lospalos maibe iha distritus seluk mos balun benefisiario sira lakohi hela  no uma sira ne’e komesa at fila fali ona. 

Problema ne’e, nia dehan, sira hato’o ona ba iha Agensia Dezenvolvementu Nasional (ADN) no kompania atu resolve lalais situasaun sira ne’e, nune’e benefisiario sira bele uza ona tanba uma balun komesa at fila fali ona. 

Nia hatutan, ema ne’ebe iha direitu atu hela iha uma ne’e mak ema sira ne’ebe vulneravel hanesan feto faluk, idozu, defisiente no membru familia barak ekonomia familia fraku. 

Total uma ne’ebe governu harii ba ema vulneravel iha teritorio tomak hamutuk 374 uma no entrega ona ba benefisiario sira atu hela ba, maibe maioria husi sira lakohi hela, tanba falta kondisaun. 

Entretantu Membru Parlamentu Nasional, Deputadu Aurelio Freitas Ribeiro, lamenta ho politika ida ne’e tanba governu gasta osan barak, maibe uma sira ne’e harii tiha ema hela.

 “Ami nia fiskalizasaun haree uma hirak ne’e laiha kualidade, agora komesa at fila fali ona, laiha bee no eletrisidade,”Deputadu Ribeiro kestiona.

Nia hatutan, konstrusaun uma MDG ne’e gasta orsamentu bo’ot, no kada uma ida  ho tipu kuartu rua, gasta kustu kuaze $11 mil.