Sábado, Novembro 27, 2021
Total visitors: 592977

Sentru ART Limitadu Dificulta Tratamentu Ba Pasiente HIV

Published: Novembro 26, 2021
Sekretariu Ezecutivu Komisaun Nasional Kombate HIV/SIDA, Atanasio de Jesus hateten tratamentu...

CNC Asegura Dokumentu Historiku 25,000 Ho Digitalizasaun

Published: Novembro 26, 2021
Centru Nasional Chega (CNC) asegura ona dokumentu historiku hamutuk 25,000 ho sistema...

TL Adopta Estratejia ABC Ba Prevensaun HIV/SIDA

Published: Novembro 26, 2021
Sekretariu Ezecutivu Komisaun Nasional Kombate HIV/SIDA, Atanasio de Jesus hateten Timor-Leste...

Governu Aprova Transforma Ilha Atauru ba Munisipiu Da-14 iha TL

Published: Novembro 19, 2021
Governu liu husi enkontru Konselhu dos Ministrus aprova transformasaun Ilha Atauru ba munisipiu...

AIFAESA Hasa’e Ritmu Kontrolu Presu Nesesidade Bazika Iha Merkadu

Published: Novembro 19, 2021
Diretur Deparatmentu Operasaun, iha Autoridade Inspesaun no Fiskalizasaun Atividade Ekonómika,...

Sosiedade Sei Menus Konhesementu Ba Sintomas Moras TBC

Published: Novembro 19, 2021
Jestor Klinika Bairo Pite (KBP), Inácio dos Santos hateten metade husi populasaun sei menus...

Maske ligasaun ilegal ba eletrisidade nudar krimi ida realidade hatudu katak iha kaptial laran sei iha membrus komunidade barak mak sei nafatin halao pratika ida ne’e maibe tuir Membrus Parlamentu balun Polisia Nasional PNTL tenki halo investigasaun hodi lori ba tribunal sira nebe horas ne’e dadauk uza eletrisidade nafatin ho maneira ilegal.
“Ne’e krime, durante ne’e hau seidauk rona ema halo ligasaun ilegal lori ba Polisia halo investigasaun, seidauk rona ida,” hateten Deputadu Aniceito Guteres, FRETILIN, semana (13/10), iha Parlamentu Nasional, Dili.
Deputadu Guterres hateten tan katak atu evita ligasaun illegal Governu tenki presija halo asaun ida konkreta. “Halo aprosimasaun deit ema halo abuza demais.”
Entertantu Sekretariu Estadu Januario Pereira, Sekretaria Estadu Eletrisidade, Agua no Unbanizasaun (SEAU) hateten katak kona ba ligasaun ilegal nebe mak kontinua lao nafatin, ekipa husi SEAU Diresaun Eletrisidade kontinua ba desliga ligasaun ilegal sira ne’ebe sira hetan.
“Ami buka oinsa para implementa diak liu tan para atu bele ita hotu hamutuk bele minimiza kondisoens ilegais sira,” hateten SE Pereira.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Find us on Facebook

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04