Quinta, Outubro 22, 2020

Ministerio Ensino Superior Siensia no Kultura (MESK) tinan ne’e oferese tan vaga 500 ba kbit laek nia oan sira liu husi rejime hakbit hodi fasilita asesu ba iha ensino superior publiku iha Universidade Nasional Timor-Lorosa’e (UNTL) no Instituto Politekniku Betano (IPB).

Ministro MESSK Longuinhos do Santos hateten, VIII governo hakarak implementa tan rejime hakbit, tanba realidade ne’e hatudo katak povu ai-leban nia oan sira iha iha kapasidade intelektual ne’ebe diak, maibe inan aman la iha kbit liu-liu osan atu haruka oan ba kuntinua eskola.

Leia mais...

Komunidade Suku Balibo Vila, Munisipiu Bobonaro, Judite dos Santos hateten iha situasaun difisil familia halo esforsu atu sustenta moris lorloron tanba rendimentu tun, maibe obrigado sira tenke sosa bee moos hodi konsumu no ba atividade uma kain lorloron nian.

Komunidade Suku Balibo Vila, Munisipiu Bobonaro, Judite dos Santos hateten iha situasaun difisil familia halo esforsu atu sustenta moris lorloron tanba rendimentu tun, maibe obrigado sira tenke sosa bee moos hodi konsumu no ba atividade uma kain lorloron nian.

Leia mais...

Servidor media no jornalista senior ativu, Otelio Ote hateten sakrifisiu jornalista estranjeiru nian durante luta ba libertasaun tinan 1975 to’o 1999, fo espiritu luta ba orgaun media, liu-liu jornalista sira atu kontinua defende no promove liberdade imprensa no espresaun iha Timor-Leste.

Servidor media no jornalista senior ativu, Otelio Ote hateten sakrifisiu jornalista estranjeiru nian durante luta ba libertasaun tinan 1975 to’o 1999, fo espiritu luta ba orgaun media, liu-liu jornalista sira atu kontinua defende no promove liberdade imprensa no espresaun iha Timor-Leste.

Leia mais...

Polisia Komando Munisipio Dili kria ona horario hodi regula movimento kareta kontentor iha Dili laran, atu nune’e bele minimiza asidente trafiku, nune’e mos engrafamento iha kapital laran.

Komandante Tranzito Munisipio Dili, Inspektor Xefe Domingos Sarmento Gama hateten katak tuir horario ne’ebe mak polisia kria ona, autoriza deit movimento kareta kontentor hodi halo nia aktividade hahu husi tuku 8 kalan to’o tuku 6 dadersan.

Leia mais...

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04