Governu liu husi Sekretariadu Estadu Joventude no Desportu (SEJD) aloka orsamentu $120, 499, 25 ba Komite 12 Novembru ba komemorasaun loron nasional Joventude Lorico As'wain (12 Nov) tinan ne'e.

 

Sekretario Estado Leovigildo da Costa Hornai, hateten komemorasaun tinan ida (2016) ne’e diferente ho tinan hirak liu ba, tanba tinan ne’e sei iha desportu lubuk ida. 

“Komemorasaun sira ne’e la'os festa deit, maibe reflesaun ida ba timor oan hotu husi lider 1975 no jerasaun foun atu refleta  no hateke ba oin hodi lori timor ba futuru,” nia hateten, iha Lecidere, Dili.  

Nia hateten, objetivu husi atividades desportu hirak ne'e mak atu hametin espiritu patriotismu, nasionalismu ba foinsa’e sira nia fuan no fo onra ba As'wain 12 Novembru sira. 

Masakre Santa Cruz (1991) mak akontesementu ida halo mundu hakfodak, foinsa'e lubuk ida mak mate tanba hetan tiru husi militar Indonesia bainhira halo pro-demostrasaun hasoru Indonesia iha Dili. Maioria to’o agora seidauk identifika sira nia ruin. 

Kada tinan povu timor –leste komemora loron ne’e hodi fo onra ba fonsa’e sira ne’ebe mate iha akontesementu ne’e. 

Entretantu Prezidente Komite 12 Novembru, Gregorio Saldanha hateten tema komemorasaun ba tinan ida ne’e mak "fo valor no dignidade ba asuwain sira". 

“Atu inspira liu tan ita, liu –liu foinsa’e sira atu halo mudansa ba vida no komportamentu ema ida-idak nian hodi kontribui ba harii nasaun,” nia hateten. 

Nia hateten, atividades (regular) ne’ebe sei halo mak misa, marsa husi Igreja Motael ba iha Santa Cruz no kalan reflesaun. 

Alende ne’e, iha mos atividades kompetisaun desportu modalidade oioin husi grupos oioin, certame ba foinsa’e sira no kompetisaun musika koremetan.