Sábado, Fevereiro 27, 2021
Total visitors: 550453

Kordenadora Jerál COVID-19, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete Viegas da Silva anunsia ba publiku katak iha loron 13 fulan Janeiro detekta tan kazu pozitivu COVID-19 foun rua (2), signifika total kazu komulativu hamutuk 51, no nain 45 rekuperado ona no nain 6 inklui foun rua hetan akompañamentu husi profesional saúde sira iha sala Izolamentu.

Kordenadora Jerál COVID-19, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete Viegas da Silva anunsia ba publiku katak iha loron 13 fulan Janeiro detekta tan kazu pozitivu COVID-19 foun rua (2).

Nia salienta, pasiente COVID-19 foun ne’e, viajen husi Tangerang Jakarta, Indonesia iha loron 21 fulan Dezembru tinan 2020, ho aviaun Garuda Airlines mai iha Kupang. Iha loron 22 sira rua sai husi Kupang mai Atambua ho kareta rental, no sira hela semana ida iha Atambua. No sira viajen husi Atambua mai Mota Ain ho familia nia kareta hamutuk ema nain hat. Husi nain hat ne’e nain rua seluk fila ba Atambua, no cazal ne’e tama iha Mota Ain liu postu UPF Badut Mean iha loron 2 fulan Janeiru tinan 2021, tanba pontu entrada taka. Polisia UPF kaptura no submete ba karantina iha Mota Ain.

“Nafatin Ministerio da Saúde hakarak apela ba komunidade no publiku, autoridade lokal no populasaun tomak no entidade hotu, liu-liu hira ne’ebe iha fronteira terrestre ho Indonesia, relasiona ho numeru kazu pozitivu ne’ebe kontinua rejista iha ita nia rai, atu bele kontrola nafatin movimentasaun sidadaun hirak nebe mak hakat ba mai iha fronteira ilegalmente, hodi nune’e labele monu ba risku no hetan da’et moras COVID-19, no lori mai hada’et tutan iha Timor-Leste laran,” nia apela liu husi konferensia imprensa iha palasio da sinzas Kaikoli, Dili.

Nia dehan, ekipa vijilansia mos halo investigasaun no teste ba sidadaun nain hat ne’ebe mate derepente iha Suku Bokoli no Buruma Munisipio Baucau, no rezultado hatudu matebian sira ne’e iha istoria sofre moras hipertensaun, rins failha no ran midar halo kontrola regular.

Nia hatutan, ekipa mos foti amostra matebian ida no familia matebian nain tolu tanba hakoi ona halo teste SWAB no rezultado hatudu negativu, signifika sira livre husi COVID-19.

Iha oportunidade ne’e, nia husu nafatin ba komunidade sira atu nafatin kolabora no kumpri ho disiplina regra distansiamentu sosial koletivu, uza nafatin maskara, bainhira halo movimentu iha fatin publiku no fase liman beibeik no evita kose liman ba ibun, inus no matan.

Entretantu, Vice Ministru Interior Antonio Armindo hateten koloka tan membru polisia atu apoia membrus unidade UPF no F-FDTL sira atu fo seguransa no halo patrolia iha area fronteira, maibe sidadaun nafatin tama ilegal tanba sidadaun barak halao estudu iha Indonesia.

Nia dehan, sidadaun sira ne’ebe tama ilegal sira kaptura no intrega ba iha saúde halo lori ba karantina iha Mota Ain.

“Ita nia membru PNTL liuliu UPF no F-FDTL ne’ebe ita koloka hela iha fornteira sira kontinua servisu hamutuk atu halo fo seguransa iha fronteira no kontinua hasa’e vijilansia iha patroliu tanba ne’e mak ita nia ilegal sira tama ita kontinua kaer intrega ba saude lori ba karantina,” nia hateten.

Iha parte seluk, Membru Parlamentu Nasional, Deputada Luisa Taeki hateten kazu pozitivu COVID-19 iha Timor-Leste kazu importado tanba ne’e tenke kontrola maximu iha area fronteira terrestre nian.

Nia dehan, kazu positive nain tolu ne’ebe iha Rejiaun Administrativu Espesial Oecusse-Ambeno (RAEOA), ne’e importado tanba sira tama ilegalmente.

“Hau nia preokupasaun mak ne’e kazu ne’e mai husi ema nia nasaun tanba ita nia kontrolasaun iha jalan tikus sira tanba ne’e ita tenke halo kontrola makas iha dalan sira ne’e atu ema labele tama lori moras ne’e mai ita nia nasaun, labele hapara fali ro husi Dili ba Oecusse,” nia hateten.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04