Sábado, Junho 19, 2021

Diretora Jeral Prestasaun Servisu, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete da Silva Viegas hateten kampanha vasinasaun Covid-19 faze premeru ba pesoal liña oin, sira hetan susesu tanba ne’e faze daruak ita fo prioridade ba grupo vulneravel sira, liu-liu sidadaun ho idade tinan 60 ba leten no sira ne’ebe sofre moras kronika hanesan tensaun a’as, diabetiku, rins no seluk tan tanba iha potensialidade bo’ot tama hospital no mate, wainhira hetan infesaun SARS-Cov2.

Vasina 20,000 doze ne’e ita foku ba munisipiu Dili tanba epi sentru moras ne’e konsentra hotu iha Dili.

“Vasina 20,000 doze ne’e ita foku ba munisipiu Dili tanba epi sentru moras ne’e konsentra hotu iha Dili tanba ne’e esforsu tomak governu liu husi ministerio da saúde halo atu redus infesaun iha sidade tanba ne’e, ohin ita hahu iha ne’e. Ita hare dadaun ema sira moras tensaun a’as, diabetes sira mos mai barak simu vasina, ita agradese no apresia tanba ita hotu konsente katak moras ne’e iha ita nia rai no ita presiza kuidadu ita ida-ida nia aan, familia no vizinho husi moras ida ne’e,” nia hateten hafoin partisipa iha serimonia lansamentu kampanha vasinasaun Covid-19 faze daruak iha sentru saúde Comoro, Dili.

Nia dehan bazea ba dadus registu Saúde na Familia (SnF) nivel nasional, hatudu total grupo vulneravel sira kuaze 17,500 resin. Husi numeru ne’e sidadaun komorbilidade ou sira ne’ebe sofre moras kronika iha 90,000 resin.

Iha oportunidade ne’e, nia husu populasaun tomak nia konsiensia no kontribuisaun ba kampanha vasinasaun ida ne’e, liu husi hakbesik aan ba fasilidade saúde sira identifikadu atu hetan vasina. No sira ne’ebe la konsege asesu ba fasilidade ekipa saúde na familia no voluntario sira sei tama sai uma atu fo vasina.

Nia informa iha loron 19 fulan Maio, governu sei simu tan vasina AstraZeneca ho kuantidade 10,000 doze husi governu Australia atu bele hasa’e kobertura vasinasaun iha munisipio sira ne’ebe rejistu isindensia kazu a’as inklui area fronteira sira.

Iha parte seluk, Embaixador Australia iha Timor-Leste, Peter Roberts sai hanesan ema dahuluk simu vasina AstraZeneca doze premeru doasaun husi Australia, atu hatudu ba publiku katak vasina ne’e seguru no efetivu atu prevene aan husi virus.

“Vasina ne’ebe ami fornese ne’e hanesan mos vasina ne’ebe oferese ona ba ema miliaun ida iha Australia. Asegura asesu vasina maka hanesan parte importante atu sai husi pandemia Covid-19, no Timor-Leste bele fila fali ba situasuan ne’ebe normal iha tempu ne’ebe lalais liu,” nia hateten hafoin simu vasina.

Diplomata ne’e mos kongratula governu Timor-Leste, liu-liu ministerio da saúde ne’ebe susesu iha premeru kampanha vasinasaun ba ekipa liña oin sira iha teritorio tomak, no agora foku fali ba grupo vulneravel sira.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04