Segunda, Junho 24, 2024
Total visitors: 766366

Komponente Forsa Naval Lizeira, Falintil-Forsa Defesa Timor-Leste (F-FDTL), konsegue salva peskadór na’in 12 ne’ebé mak hetan dezastre iha tasi laran.

Komponente Forsa Naval Lizeira, Falintil-Forsa Defesa Timor-Leste (F-FDTL), konsegue salva peskadór na’in 12 ne’ebé mak hetan dezastre iha tasi laran.

Komandante Komponente Naval, Comodoro Higino das Neves, dehan peskadór na’in 12 refere utiliza ró ho naran Sabar Timor no ró sai husi Hera, ho sira-nia distinasaun hodi ba peska iha Metinaro maibé to'o iha krus Mutin Hera, tasi laloran boot hodi rezulta ró nia makina aat no labele halai ona.

"Ita-nia komunidade balu hetan no komunika mai naval no ita orienta kedan ita-nia fuzileiros sira hodi ba halo salvamentu no konsegue halo atuasaun hodi salva peskadór na’in 12 ne'e iha tasi," nia hatete.

Nia dehan, dadaun ne'e peskadór sira ho ró ne’ebé sira utiliza ne'e asegura ona iha Naval.

"Ró refere ita halo investigasaun maibé seidauk rejistu no kapitaun ba ró refere ema husi Surabaya Indonesia, nune’e ita konsidera katak ró ilegal, tanba ne'e ita sei prosesu." Komandante Neves dehan.

Nia hatete, forsa naval nia misaun atu asegura rikusoin sira iha tasi husi atividade peska ilegal no transaksaun ilegal sira husi tasi, nune'e mós halo salvamentu ba komunidade ne’ebé mak hetan dezastre iha tasi.

Iha fatin hanesan peskadór Livio Martins dehan, sira sai husi Hera jm 9 to'o iha Hera Krus Mutin nian tuku 11 kalan ho situasaun anin boot.

"Ami deskansa to'o tuku 5 dadersan. Ami haree ikan rompo komesa sai ona ba bee leten no ami haleu uza rede maibé lakonsegue, tanba bentuñas ró nian aat no ami obriga de’it maibé la diak," nia dehan.

Nia salienta, iha ró laran ne'e sira hamutuk na’in 12 no kapitaun ba ró ne'e husi Indonesia, tanba sira seidauk hatene opera rasikór ne’e, enkuantu kona-ba ilegal ka la ilegal ne'e sira mós la hatene hein de’it investigasaun mak sei hatene.

Alende ne'e sira mós hato'o agradesimentu ba forsa naval, tanba bele salva ona sira-nia vida iha situasaun difisil nia laran ho lalais se lae sira bele lakon vida iha tasi laran.