Quinta, Outubro 22, 2020

Komunidade Suku Balibo Vila, Munisipiu Bobonaro, Judite dos Santos hateten iha situasaun difisil familia halo esforsu atu sustenta moris lorloron tanba rendimentu tun, maibe obrigado sira tenke sosa bee moos hodi konsumu no ba atividade uma kain lorloron nian.

Komunidade Suku Balibo Vila, Munisipiu Bobonaro, Judite dos Santos hateten iha situasaun difisil familia halo esforsu atu sustenta moris lorloron tanba rendimentu tun, maibe obrigado sira tenke sosa bee moos hodi konsumu no ba atividade uma kain lorloron nian.

Leia mais...

Sekretario Estado Protesaun Sivil (SEPS), Joaquin Gusmao, hateten atu komunidade bele livre husi dezastre iha tempo udan, komunidade tenke kumpri orientasaun ne’ebe mak governo hatur ona katak, labele halo uma iha foho lolon, mota laran nune’e mos labele soe lixo arbiro tanba aspeto sira ne’e mak kontribui hodi hamosu dezastre.

Sekretario Estado Protesaun Sivil (SEPS), Joaquin Gusmao, hateten atu komunidade bele livre husi dezastre iha tempo udan, komunidade tenke kumpri orientasaun ne’ebe mak governo hatur ona.

Leia mais...

Iha ambitu komemorasaun trajedia Balibo V ba dalan 45, Presidente Autoridade Munisipio Bobonaro, Jeferino Soares do Santos husu governu atu harii monumentu Balibo V atu dignifika journalista estranjeiru nain lima (5), rua (2) husi Australia, rua (2) Reinu Unido, no ida (1) Nova Zelandia, ne’ebe militar Indonesia oho iha tinan 1975 no sai historia ida ba jerasaun foun sira tuir mai hatene tuir.

Iha ambitu komemorasaun trajedia Balibo V ba dalan 45, Presidente Autoridade Munisipio Bobonaro, Jeferino Soares do Santos husu governu atu harii monumentu Balibo V atu dignifika journalista estranjeiru nain lima (5).

Leia mais...

Diretora Nasional Veterinaria iha Ministerio Agrikultura no Peskas (MAP), Joanita Bendita da Costa Jong, informa durante fulan lima ikus ne’e sira la registu ona fahi mate ataka husi virus African Swine Fever (ASF).

Diretora Nasional Veterinaria iha Ministerio Agrikultura no Peskas (MAP), Joanita Bendita da Costa Jong, informa durante fulan lima ikus ne’e sira la registu ona fahi mate ataka husi virus African Swine Fever (ASF).

Leia mais...

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04