Diretur Executivo Centru Logistika Nasional (CLN), Jacinto Paijo hateten sira seidauk brani atu sosa produtu hortikultura, liu-liu modo sira husi to’os nian tanba modo nia durasaun loron tolu deit no laiha armazen ne’ebe ho kondisaun proprio hodi konserva produtu sira ne’e hodi responde ba merkadu.

Diretur Executivo Centru Logistika Nasional (CLN), Jacinto Paijo hateten sira seidauk brani atu sosa produtu hortikultura, liu-liu modo sira husi to’os nian.

Nia dehan, antes ne’e sira sosa produtu hanesan batar, mina, no koto, maibe produtu sira ne’e estraga deit tanba merkadu laiha, no kondisaun armajen ladiak atu rai produtu sira ne’e entaun governu deside sosa deit mak hare kulit.

“Modo fo risku, ami la bele sosa tanba modo nia durasaun loron tolu ou hat deit. Ita laiha armajen ida espesifiku ba ida ne’e entaun ita seidauk bele sosa produtu modo. Uluk iha governu dala hat ita sosa ai-lia, koto, mina, maibe problema merkadu laiha,” nia hateten iha Comoro, Dili.

Nia dehan, agora dadaun sira foku deit ba sosa produtu lokal hare kulit tanba bele rai kleur, no maioria ema konsumu foos entau nesesidade barak. Nia hatutan povu barak mos servisu hanesan agrikultur kuda hare tanba ne’e bele kontribui mos ba hadia ekonomia familia liu husi fo servisu ba joven sira ne’ebe halao atividade kuda hare nian.

Iha parte seluk, Diretora Organizasaun Hamutuk Ita Ajuda Malu (HIAM Health), Rosaria Martins da Cruz hateten produsaun hortikultura, liu-liu modo sufisiente atu responde ba populasaun iha rai laran, maibe dala barak iha merkadu modo sira estraga deit tanba sosiedade la abitua konsumu modo barak kompara ho foos.

Nia dehan, produsaun modo barak, maibe sosiedade hakarak mak konsumu naan no rendimentu ne’ebe ki’ik konserteja halai ba ayam potong no sosis tanba sira hanoin ida ne’e mak diak.

“Ita ba merkadu Taibesi, Maneleu no negosiante ambulatorio sira, ita triste hare sira tanba sira nia modo to’o dodok tiha deit. Ita tama ba merkadu Taibesi lixu fatin nakonu ho modo mutin, repolho, cenoura, tanba sa governu kolheita aihan sira ne’e hodi prezerva no distribui fali ba munisipio sira seluk ne’ebe laiha modo hanesan Rejiaun Adminsitrativu Espesial Oecusse-Ambeno (RAEOA), atu bele sira konsumu tanba sira nia rai maran laiha bee entau labele kuda modo,” nia hateten.

Nia hatutan, presiza halo kampaña beibeik hodi konsiensializa sosiedade kona ba konsumu aihan balansu no nutriente tanba peskiza barak hatudu sosiedade konsumu aihan fo forsa, liu-liu foos mak barak liu duke aihan fo protesaun no haburas nian, hanesan modo tahan no aifuan sira.