Terça, Novembro 24, 2020
Total visitors: 536534

Diretora Nasional Veterinaria iha Ministerio Agrikultura no Peskas (MAP), Doutora Joanita Bendita da Costa Jong deklara ba publiku katak naan karau ne’ebe faan iha talho sira iha Dili laran ne’e seguru no saudavel ba ema atu konsumu tanba liu ona husi inspesaun.

Diretora Nasional Veterinaria iha Ministerio Agrikultura no Peskas (MAP), Doutora Joanita Bendita da Costa Jong deklara ba publiku katak naan karau ne’ebe faan iha talho sira iha Dili laran ne’e seguru no saudavel ba ema atu konsumu tanba liu ona husi inspesaun.

Nia salienta, sira seidauk iha kapasidade atu halo kontrolu ba sidadaun sira ne’ebe oho animal iha liur no faan ba konsumedor sira, maibe naan sira ne’ebe faan iha talho garantia seguru.

“Agora dadaun ita iha matadoru Tibar, ne’ebe karau sira ne’ebe mai oho iha ne’eba distribui fali ba talho sira ne’e inspektur veterinaria sira halo ona inspesaun. Entaun ida ne’e nia saude publika ita garantia,” nia hateten iha servisu fatin Comoro, Dili.

Nia dehan, antes oho karau inspektur sira sei halo ezaminasaun fisiku atu hare, karik karau ne’e fisikamente kanek no hatudu sintomas moras sei la autoriza oho, no husu atu halo tratamentu. Maibe kondisaun diak laiha sintomas fo autorizasaun atu oho.

Nia hatutan depois karau ne’e oho inspektur sira sei halao inspesaun tan ba naan ne’ebe iha antes distribui ba talho sira atu faan ba konsumidor sira.

“Animal ne’ebe halo tratamentu ho antibiotika tenke hein to’o loron 21 resin mak bele oho. Se oho kedas sei fo impaktu ba ema sira ne’ebe konsumu, liu-liu baibain ita bolu resistensia antimicrobial,” nia hateten.

Iha parte seluk, Veterinario Antonino do Karmo hateten governu iha responsabilidade atu garante produtu naan sira ne’ebe sidadaun sira hetan tenke seguru no saudavel tanba bele prejudika saude publika.

Nia dehan, inspesaun antes oho ne’e importante atu determina animal ne’e nia saude diak ba ema atu konsumu no inspesaun depois oho atu hare naan ne’e saudavel ba konsumedor sira, maibe serivsu ida ne’e seidauk maximu tanba matadoru ida deit iha Tibar, hodi oho karau.

“Agora iha mundu peritu sira barak hateten moras iha ema ne’ebe emergensia no balun re-emergensia ne’e 67% original mai husi animal entaun papel servisu veterinaria nian importante atu garante saúde publika,” nia hateten.
Nia dehan, produtu naan ne’ebe ijiene no saúdavel, liu-liu prense rekejitus nutrisional bele kontribui ba kresimentu ema nian.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04