Komunidade Suku Balibo Vila, Munisipiu Bobonaro, Judite dos Santos hateten iha situasaun difisil familia halo esforsu atu sustenta moris lorloron tanba rendimentu tun, maibe obrigado sira tenke sosa bee moos hodi konsumu no ba atividade uma kain lorloron nian.

Komunidade Suku Balibo Vila, Munisipiu Bobonaro, Judite dos Santos hateten iha situasaun difisil familia halo esforsu atu sustenta moris lorloron tanba rendimentu tun, maibe obrigado sira tenke sosa bee moos hodi konsumu no ba atividade uma kain lorloron nian.

Nia salienta, sira rona implementasaun projetu Planu Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) lao hela, maibe tinan barak ona problema bee seidauk rezolve.

“Bee moos fiber ida hetan $12.50 cent. Ami sosa husi maluk sira ne’ebe iha fiber sira ba kuru bee iha parte Nunura ne’eba mak lori mai ami sosa,” nia hateten iha Balibo.

Nia dehan, rendimentu ne’ebe sira hetan tun no dala ruma laiha, maibe obrigado sira tenke halo esforsu atu hetan bee tanba bee nesesidade baziku importante ba moris ema nian.

Entretantu, komunidade Maria Martins Xavier hateten problema bo’ot ne’ebe komunidade sira hasoru mak laiha bee moos tanba tinan barak ona sira tenke hasai osan ense mina ba kareta tanki bee nian hodi kuru bee distribui ba familia sira.

Nia dehan, Balibo naran bo’ot hanesan fatin historiku ida ba luta libertasaun nasional nian, ne’ebe lolos bele fo mos rendimentu ba komunidade sira liu husi vizitante sira.

“Ami Balibo ne’e problema mak bee. Hau hanoin ema hotu-hotu bainaka sira ne’ebe atu mai iha Balibo ne’e ema tauk tanba bee laiha,” nia hateten.

Nia dehan, autoridade sira iha postu administrativu to’o iha nasional hatene diak konaba problema ida ne’e, maibe laiha asaun atu responde ba preokupasaun komunidade nian.

Hatan ba kestaun ne’e, Presidente Autoridade Munisipio Bobonaro, Jeferino Soares do Santos rekuñese iha postu administrativu Balibo, liu-liu suku Balibo Vila, ne’ebe komunidade konsentra barak bee moos araska tanba komunidade hela iha foho leten bee matan iha kraik.

Nia dehan, ministerio obras publika tenta hela konstrui tanki bo’ot ida atu bele dada bee husi okos sa’e ba leten para bele distribui ba komunidade sira konsumu.

“Ami nia planu tinan ne’e tau ona osan atu sosa tanki bee moos ida atu sira ne’ebe susar bee ita bele distribui bee ba sira, ida ne’e mak ita tenta hela atu halo iha tinan 2021 mai,” nia hateten.

Nia informa, hahu tinan 2017, orsamentu lao ho duodecimo deit entaun planu dezenvolvimentu integradu municipal nian lahetan aprovasaun husi governu sentral tanba ne’e sira labele halo buat ida atu responde lalais ba preokupasaun komunidade nian.