Quarta, Janeiro 20, 2021
Total visitors: 543764

Jestor Radio Komunidade (RACOM) Maubessi, Joaquim de Fatima hateten sira iha koperasaun ne’ebe diak tebes ho autoridade lokal sira iha Munisipio Ainaro atu promove sitius turimu komunitaria sira inklui Nain Feto Ramelau no foho Rabilau ba mundu tanba kobertura radio mundial liu husi live streaming.

Jestor Radio Komunidade (RACOM) Maubessi, Joaquim de Fatima hateten sira iha koperasaun ne’ebe diak tebes ho autoridade lokal sira iha Munisipio Ainaro atu promove sitius turimu komunitaria sira inklui Nain Feto Ramelau no foho Rabilau ba mundu tanba kobertura radio mundial liu husi live streaming.

Nia dehan radio komunidade nia papel atu fo espasu ba komunidade sira partisipa iha prosesu dezenvolvimentu nasional, liu-liu iha munisipio Ainaro, no promove riku soin ne’ebe munisipio ne’e iha setor turismu, agrikultura, no kultura rasik.

“Agora ema barak mak hatene diak liu tan Maubessi tanba ami iha radio live streaming entaun ema iha rai seluk mos bele asesu informasaun sira. ami nia esforsu sira ne’e hamutuk ho autoridade sira konsege lori ona visitante barak ba maubesi no intermus ekonomia mos fo ona kontribuisaun ba komunidade,” nia hateten iha Colmera, Dili.

Nia dehan, sitius turismu iha munisipio Ainaro ne’ebe famosu iha nasional no mundu mak sitiu religiaun Nain Feto Ramelau, foho Rabilau, Fleixa Maubessi, no komunidade nafatin kaer kultura original tanba hetan visitante barak kada tinan.

Nia haktuir alende setor turismu munisipio Ainaro mos famosu ho produtu strawberry (morangos) no produtu sira seluk taan.

Nia hatutan, dezenvolvimentu setor turismo komunitaria iha munisipio Ainaro lao diak tebes no fo ona kontribuisaun ne’ebe signifikativu ba ekonomia komunidade lokal nian tanba kada semana visitante barak.

Iha parte seluk, Diretur Jeral Turismu, iha Ministerio Turismo Comersio Industria (MTCI), Jose Quintas hateten sira seidauk iha akordu ida direta ho radio komunidade sira iha munisipio, maibe sira iha kordenasaun servisu ho Sekretario Estado Komunikasaun Sosial (SECOMS) atu promove rekursu no sitius turismu komunitaria sira iha munisipio sira.

Nia nafatin enkoraja komunidade sira atu aproveita radio komunidade sira hodi transmite informasaun kona ba fatin furak sira iha munisipio, kondisaun infrastruktura baziku no atendimentu hospitalidade sira atu bele atrai visitante sira halo vista.

“Inisiativa ne’ebe diak tebes husi komunidade ne’e hatudu sira la depende ba governu. Iha Timor ne’e tuir lolos hanesan ne’e, labele dependen hotu ba governu,” nia hateten

Nia dehan, sira sei estabelese kordenasaun servisu ne’ebe diak ho orgaun komunikasaun sosial sira husi nasional to’o ba munisipio atu bele halo kampania no sensibilizasaun kona ba dezenvolvimentu turismo komunitaria.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04