Domingo, Janeiro 17, 2021
Total visitors: 543447

Komando Polisia Munisipiu Bobonaru durante periudu estado emergensia fulan Outubro no Novembro 2020 rejisto movimento tama ilegal hamutuk nain 534 husi fronteira terestre entre Indonesia no teritorio nasional Timor-Leste nian.

Komandante Polisia Octavio de Araujo Bucar hateten, sidadaun ne’ebe tama teritorio nasional liu husi dalan ilegal iha fulan Outubro ne’e kaptura nain 307, no iha fulan Novembro nain 227.

Komandante Polisia Octavio de Araujo Bucar hateten, sidadaun ne’ebe tama teritorio nasional liu husi dalan ilegal iha fulan Outubro ne’e kaptura nain 307, no iha fulan Novembro nain 227.

“Sidadaun sira ne’e ita submete ona ba kuarentena Dili nune’e mos iha Mota-Ain hodi kumpri kuarentena 14 dias,” Komandante Bucar hateten.

Nia dehan, sidadaun hamutuk nain 543 ne’e kaptura no rejisto tanba sira tama Timor-Leste liu husi dalan ilegal, husi sidadaun sira ne’e balun estudante nune’e mos balun halo negosiu no seluk hala’o serviso iha ema nia rain.

“Ita nia maluk sira ne’e ekipa konjunta kaptura iha fronteira terestre sira ne’ebe mak iha [munisipiu] Bobonaru nian,” nia hateten.

Maibe nia dehan, komando Bobonaro kuntinua halo kontrolu nafatin maske situasaun iha munisipio rasik la’o normal.

“Ita nia ekipa konjunta ne’ebe komposto husi Unidade Patrulhamento Fronteira (UPF) Polisia Militar nafatin halo kontrolu hodi halo prevensaun ba surtu COVID-19 iha fronteira,” nia informa.

Entretanto, Diretor Ezekutivo Fundasaun Mahein (FM) Joao Almeida hateten, maske kazu COVID-19 iha Timor-Leste la iha ona maibe estado emergensia ne’ebe mak estado dekreta sei nafatin implementa atu bele prevene.

“Atu prevene ne’e liu-liu reforsa serviso kontrolu iha fronteira hodi kontrola movimento ilegal sira tanba ne’e risku ba transmisaun COVID-19,” nia hateten.

Nia dehan, situasaun ne’ebe mak mundo tomak infrenta inkliu Timor-Leste ne’e hanesan dilema ida tanba ne’e presija kontrolu makas.

“Ita taka fronteira mos la diak, loke mos la diak. Ita taka, oinsa ho ita nia sidadaun sira ne’ebe mak atu tama teritorio nasional. Loke oinsa, ita tauk atu sira lori moras ne’e mai daet tanba ne’e ita presija reforsa kontrolu,” nia informa.

Nia dehan, iha situasaun ida agora ne’e la permite atu limita ema nia direito atu tama mai maske husi dalan ilegal, mos tenke simu tanba sira sidadaun nasional.

Tanba ne’e UPF mak tenke mantein kontrolu makas nune’e bele kaer ema sira ne’ebe movimento ilegal tama Timor-Leste nune’e bele tau iha kuarentina.

 

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04